Πιστοποίηση έναρξης των σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, και προκειμένου να πιστοποιηθεί η εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να στείλετε στο Τμήμα μας, όσο το δυνατό πιο άμεσα:

  • Αντίγραφο της βεβαίωσης διάρκειας των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (Duration of Studies), με συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο μόνο το πρώτο πλαίσιο που αφορά στην εγγραφή σας (Registration)

ενώ μέσα σε δύο το πολύ εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων, θα πρέπει να μας αποστείλετε και:

  • Αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies), είτε έχετε κάνει αλλαγές (για τη σχετική διαδικασία βλ. Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές) είτε όχι, υπογεγραμμένης και σφραγισμένης από το Ίδρυμα Υποδοχής.