Erasmus+ International Διδασκαλία (Non-EU)

Ανακοινώσεις

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ International 2017-2019 – 1η Πρόσκληση

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση Επιτυχόντων Προγράμματος Erasmus+ International 2016-2018 – Συμπληρωματική Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

Επιλεγέντες

 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση Επιτυχόντων Προγράμματος Erasmus+ International2016-2018 – Γ’ Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

Εκτυπώσιμη μορφή

Αποτέλεσμα εικόνας για νέοErasmus+ International Credit Mobility Programme 2017 - 2019

  1η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2017-19 για Εξερχόμενο προσωπικό για Διδασκαλία.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/03/2018, ώρα 16:00

(Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από  05/03/2018)

 

Σημαντική σημείωση: Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 Μαΐου – 15 Νοεμβρίου 2018, για λόγους καλύτερης διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή μέλη προσωπικού που έχουν σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΚΑ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα Διαθέσιμες Κινητικότητες που θα βρείτε στο μενού δεξιά.

Τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/partner_universities

Ας σημειωθεί ότι σε όσα Ιδρύματα υπάρχει η ένδειξη pendingnot signed yet”, δεν επιτρέπεται η υλοποίηση κινητικότητας επειδή δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το ΑΠΘ. Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων τα Ιδρύματα υπογράψουν τη Συμφωνία, τότε η ένδειξη αυτή θα αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τον πίνακα ὠστε να παραμένετε ενήμεροι/-ες για την κατάσταση.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA(δεξιά στο μενού)

 

Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από  05/03/2018

 

3. ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement for Teaching

3)  Απλή μετάφραση του Mobility Programme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

 

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information (δεξιά στο μενού)

 

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

 

Πληροφορίες:

Σοφία Φούρλαρη, 2310 99 5291 / eurep-projects@auth.gr

Νίκος Λιόλιος, 2310 995169 / eurep-projects@auth.gr

Για Διδασκαλία: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information

 

 

 

 


 


Διευκρίνηση για τις υπολειπόμενες κινητικότητες προς την Αυστραλία 

Μετά από σημαντικές καθυστερήσεις στην επικοινωνία των ενδιαφερόμενων από το ΑΠΘ με το LaTrobe University, η Επιτροπή Επιλογής για το Erasmus+ ICM, αποφάσισε να μην διατεθούν εκ νέου οι κινητικότητες διότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στις 30/6/2018, και με δεδομένους τους χρόνους που απαιτούνται για την προετοιμασία των κινητικοτήτων προς την Αυστραλία, κρίνεται ότι ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για τη διευθέτηση και την υλοποίησή τους.

 


 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Erasmus+ International Credit Mobility

Εξερχόμενο Προσωπικό (Διδασκαλία/Επιμόρφωση)

Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

 

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Συμπληρωματική Πρόσκληση για μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ International Credit Mοbility 2016-18, οι οποίες αφορούν σε Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση.

 

Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων: 28/2/2018, ώρα 16:00

Οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 2018.

 

 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

Σημείωση: Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, προτεραιότητα θα δοθεί στην αρχική δραστηριότητα (διδασκαλία/επιμόρφωση) από την οποία προέρχεται η διαθέσιμη κινητικότητα. Η αρχική δραστηριότητα για κάθε χώρα φαίνεται στη σχετική στήλη των διαθέσιμων κινητικοτήτων.

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους παρακάτω συνδέσμους:

Διδασκαλία:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA (δεξιά στο μενού)

Επιμόρφωση:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTT  (δεξιά στο μενού)

Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από 1/12/2017.

 

 

3. ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letterofsupport)

2)  Mobility Agreement for Teaching/Training

3)  Απλήμετάφρασητου Mobility Programme σταελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

 

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:

Διδασκαλία:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information (δεξιά στο μενού)

Επιμόρφωση:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information  (δεξιά στο μενού)

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+.

Πληροφορίες:

Σοφία Φούρλαρη 2310 99 5291 / eurep-projects@auth.gr

Για Διδασκαλία: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information

Για Επιμόρφωση: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information

 

 

Κριτήρια Επιλογής:

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβένει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει ξαναπραγματοποιήσει κινητικότητα στο πρόγραμμα.