Υπόλοιπο χρηματοδότησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Ποια είναι η διαδικασία καταβολής του υπολοίπου της χρηματοδότησης;

 

  • 30 ημερολογιακές ημέρες πριν το τέλος της περιόδου κινητικότητας: Λαμβάνετε πρόσκληση συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU Survey), το οποίο θεωρείται αίτημα καταβολής του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης.
  • Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της EU Survey: Συμπληρώνετε και υποβάλετε την έκθεση
  • Εντός 20ημερολογιακών ημερών  από την υποβολή της EU Survey: Καταβολή του υπολειπόμενου 30% της επιχορήγησης από το ΑΠΘ.
     

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU Survey), το Ίδρυμα Αποστολής δύναται να αιτηθεί την επιστροφή μέρους ή όλου του καταβεβλημένου ποσού επιχορήγησης.

 

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από το Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παρακάτω έντυπα που αναφέρονται στην ενότητα "Κατά τη διάρκεια των σπουδών - Πριν από την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής”.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.