Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις:

  • Που αναφέρονται και απορρέουν από τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ International για Σπουδές την οποία έχετε υπογράψει,
  • Που επιβάλλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε  (π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως, για παράδειγμα, εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή παράδοση εργασιών).

 

Σε περίπτωση μη τήρησής τους, το Α.Π.Θ., τηρώντας τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+,  διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

ΕΠΙΣΗΣ:

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την «υποχρέωση των φοιτητών για την επιστροφή τουλάχιστον 20% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων με την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους ή στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου κύκλου,  βαθμός προαγώγιμος ή αξιολογική θετική κατάταξη όπως στην Πρακτική» και την «μη καταβολή του υπολειπόμενου 20% της χρηματοδότησης των μετακινούμενων φοιτητών σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης». Η απόφαση της Συγκλήτου επισυνάπτεται παρακάτω.