Τι να προσέξετε πριν από την υποβολή της αίτησης

Εκτυπώσιμη μορφή
 • Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να την πάρετε αφού πρώτα συζητήσετε με τους κηδεμόνες σας και τους εξηγήσετε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η χρηματοδότηση την οποία θα πάρετε από το πρόγραμμα αποσκοπεί μόνο στη συμβολή στα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής και επομένως δεν θα επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, όσο και για την επικοινωνία ανάμεσα σ' εσάς, το Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο υποδοχής σας είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος παρέχεται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ
 • Θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα πανεπιστήμια που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το ΑΠΘ και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε. Πιο συγκεκριμένα:
  • Στην ιστοσελίδα μας:
   • Θα βρείτε την κατάσταση των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων,
   • Όλες τις σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων
  • Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να μετακινηθείτε ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθείτε για :
   • Τα προσφερόμενα μαθήματα που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτά του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ,
   • Τα τυχόν ειδικότερα κριτήρια μπορεί να θέτει το Ίδρυμα Υποδοχής για την τελική αποδοχή της αίτησής σας.
  • Επικοινωνήστε με τους Erasmus+ International Συντονιστές του Τμήματος/Σχολής σας για επιπρόσθετες πληροφορίες ή υποστήριξη στην αναζήτησή σας.

 

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Α.Π.Θ., ο οποίος παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει υπογράψει διμερή συμφωνία το Α.Π.Θ.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας, τόσο για την επικοινωνία μαζί σας, όσο και για τη χρηματοδότησή σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε.