Οδηγίες πρόσθετης χρηματοδότησης ατόμων με ειδικές ανάγκες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετώντας μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον νόμο υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

 

 1. Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιπλέον χρηματοδότησης στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, συνοδευόμενη από λεπτομερή οικονομική εκτίμηση των επιπλέον αναγκών που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Η περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 4. Η ικανοποίηση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί το ΙΚΥ από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια.
 5. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση, θα πρέπει κατά την επιστροφή να υποβάλουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οικονομικό απολογισμό και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει θα πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες είναι μικρότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητείται η επιστροφή της διαφοράς.
 6. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

 

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (γραφή Μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σας επισημαίνουμε ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκόμιζαν πιστοποιητικά περί του βαθμού και της σοβαρότητας της αναπηρίας τους, χωρίς να υπάρχει ανάλυση της δυσκολίας που προκαλείται στην κινητικότητα του αιτούντος και στις προκύπτουσες ειδικές απαιτήσεις, με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις και ψυχολογική επιβάρυνση των αιτούντων. Το ιατρικό πιστοποιητικό συνεπώς δεν αρκεί να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει π.χ. από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και τη δυσκολία που αυτή δημιουργεί για τη μετακίνηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ (π.χ. ανάγκη συνοδού, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης, κ.λπ.).

Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός του Προγράμματος (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν το λόγο που δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου μετακίνησης.

Όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής ανάλυσης των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων, πρέπει να γίνει εκτίμηση του συμπληρωματικού ποσού που απαιτείται.

Πρέπει, επίσης, να επισυνάπτεται βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι α) γνωρίζει πως ο μετακινούμενος είναι ανάπηρος και β) ότι πιστοποιεί πως μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη, καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.