Πριν από την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστοποιήσετε την περίοδο σπουδών σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/Σχολή σας. Τα έντυπα είναι τα εξής:

 • Το πρωτότυπο Duration of Studies, όπου θα αναφέρονται με ακρίβεια οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
  Προσοχή: Οι ημερομηνίες στα Transcript of Records (Αναλυτική Βαθμολογία) και Duration of Studies καλό θα είναι να ταυτίζονται.
  Έτσι θα  αποφύγετε προβλήματα με τον υπολογισμό της χρηματοδότησής σας.
 • Την πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies), καθώς και οποιοδήποτε Έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Proposed Learning Agreement) και παρατάσεων υπογεγραμμένα και σφραγισμένα
 • Αντίγραφο του επισήμου εγγράφου - Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report)* :
  •  που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας,
  •  αναγράφει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

* Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε  σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής ή ερευνητικού προγράμματος για το οποίο δεν προβλέπονται εξετάσεις.


Τελική Έκθεση (EU Survey)

Θα λάβετε πρόσκληση συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU Survey) 30 ημερολογιακές ημέρες πριν το τέλος της περιόδου κινητικότητας. Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την Τελική Έκθεση εντός διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή λήψης του αιτήματος συμπλήρωσής της. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU survey), το Ίδρυμα Αποστολής δύναται να αιτηθεί την επιστροφή μέρους ή όλου του καταβεβλημένου ποσού επιχορήγησης.