Λοιπά Προγράμματα - Ενημερώσεις ΙΚΥ

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Δραστηριότητες Jean Monnet

 

Οι δραστηριότητες Jean Monnet αποτελούνται από έξι δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε όλον τον κόσμο.

Στόχος τους είναι επίσης η προώθηση του διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στον ρόλο της ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και του διαλόγου μεταξύ των λαών και των πολιτισμών.

Οι δράσεις

Ενότητες

Προγράμματα διδασκαλίας μικρής διάρκειας, τουλάχιστον 40 ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος, γενικού, ειδικού ή διεπιστημονικού χαρακτήρα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών.

Έδρες

Θέσεις διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κέντρα αριστείας

Τα κέντρα αυτά είναι κομβικά σημεία εμπειρογνωσίας και γνώσεων σε ευρωπαϊκά θέματα.

Στήριξη σε ενώσεις

Η δράση αυτή συμβάλλει στη μελέτη της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, φέρνοντας σε επαφή καθηγητές, διδακτικό προσωπικό και ερευνητές με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Δίκτυα

Στοχεύουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων για τις ευρωπαϊκές σπουδές. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή πρακτικών, την ανάπτυξη γνώσεων και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σχέδια

Στοχεύουν στη στήριξη της καινοτομίας, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην επικοινωνία σε ευρωπαϊκά θέματα.

 

Δράσεις αθλητισμού

Σκοπός των δράσεων στον τομέα του αθλητισμού είναι να προωθήσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό, την σωματική άσκηση και τον εθελοντισμό.

Επίσης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, την προώθηση τις διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης, και συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Οι δράσεις

Συμπράξεις συνεργασίας

Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού (ντόπινγκ ή στήσιμο αγώνων), να προωθήσουν τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να βελτιώσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να ενισχύσουν την ανεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στόχος τους είναι η ενθάρρυνση της αθλητικής δραστηριότητας, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

Σκοπός τους είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού.

 

 

 

Ανακοινώσεις