Αξιολόγηση και επιλογή

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Erasmus+ International Συντονιστή κάθε Τμήματος/ Σχολής, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Erasmus+ International Συντονιστής, σε συνεργασία με το Τμήμα του,  λαμβάνει υπόψη του τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας, σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Απόκτηση του 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των σπουδών μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 • Εγγραφή των φοιτητών τουλάχιστον στο 3ο εξάμηνο σπουδών τους (αν πρόκειται για τον πρώτο κύκλο σπουδών)
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 • Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι «μη λιμνάζοντες» φοιτητές
 • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης)
 • Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής και τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 • Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα.

 

Μοριοδότηση αιτήσεων

Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών με την εισαγωγή ενός ενιαίου τρόπου μοριοδότησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ με αρ. πρωτ. 22653/31-03-2014. Επίσης, πέραν των παραπάνω, αποφασίσθηκε η εισαγωγή του ελάχιστου ορίου του 50% των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στην περίοδο σπουδών μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ως προϋπόθεση επιλογής, αλλά και της προτεραιότητας υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών (με τη σειρά που αναφέρονται) έναντι των προπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, έχουν υιοθετηθεί πέντε βασικοί δείκτες με ειδικό συντελεστή βαρύτητας για κάθε έναν από αυτούς:

 • Γλώσσα Διδασκαλίας (Δ1) (απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ) με συντελεστή βαρύτητας 1.0 για την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας ή 0.8 για τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας
 • Ακαδημαϊκή Επίδοση (Δ2) (Μέσος όρος βαθμολογίας) με συντελεστή βαρύτητας 1.5
 • Λόγος ECTS (Δ3) (αριθμός μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/ αριθμός μονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης) με συντελεστή βαρύτητας 1.25
 • Έτος Σπουδών (Δ4) (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση προηγούμενης μετακίνησης) με συντελεστή βαρύτητας 1.0
 • Κίνητρα συμμετοχής (Δ5) (εδώ να ληφθούν υπόψη ειδικά θέματα των Τμημάτων όπως κατεύθυνση) με συντελεστή βαρύτητας 0.5

Πιο αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε δείκτη έχει ως εξής:

 • Δείκτης Δ1: Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επίπεδο γλώσσας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ1)

Βεβαίωση παρακoλούθησης μαθημάτων

0.5

 Α2 ή επιτυχής εξέταση 4 προπτυχιακών μαθημάτων Ξένης γλώσσας

0.6

Β1

0.7

Β2

0.8

C1

0.9

C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1

 

 

 • Δείκτης Δ2: Ο λόγος του μέσου όρου βαθμολογίας προς το 10
 • Δείκτης Δ3: Ο λόγος του αριθμού των μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής προς τον αριθμό μονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης
 • Δείκτης Δ4: Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (4 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

3

0.95

4

1.00

5

0.90

6

0.80

≥7 και προηγούμενη μετακίνηση

0.70

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (5 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

3

0.90

4

0.95

5

1.00

6

0.90

7

0.80

≥8 και προηγούμενη μετακίνηση

0.70

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (6 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

3

0.85

4

0.90

5

0.95

6

1.00

7

0.90

8

0.80

≥9 και προηγούμενη μετακίνηση

0.70

 

 

 • Δείκτης Δ5: Μοριοδότηση με 0, 0.5 και 1.

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών, έχει αφαιρεθεί ο δείκτης Δ3 και έχει εισαχθεί ως στοιχείο στον δείκτη Δ2 ο βαθμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τους υποψήφιους διδάκτορες ή ο βαθμός πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων σε περίπτωση ανομοιογένειας των στοιχείων των τρεχουσών σπουδών των παραπάνω κύκλων (π.χ. απουσία περασμένων μονάδων ECTS, μέσου όρου, κτλ).

Με βάση τους παραπάνω δείκτες και τον ακόλουθο τύπο ∑=(Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4)/(w2+w3+w4) όπου w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0, προκύπτει μία αρχική κατάταξη των φοιτητών κάθε Τμήματος η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την εξαγωγή του αριθμού των φοιτητών που θα μπορέσουν να μετακινηθούν, σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που έχουν υποβάλλει αίτηση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

Η οριστική επιλογή ωστόσο θα εξαρτηθεί από την τελική κατάταξη ανά συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι δείκτες  Δ1 και Δ5 οι οποίοι αφορούν στη γλώσσα διδασκαλίας των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και στην αξιολόγηση των κινήτρων του φοιτητή αντίστοιχα, και οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε προτίμηση μετακίνησης των φοιτητών που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση (δυνατότητα δήλωσης μέχρι και 3 διαφορετικών προτιμήσεων μετακίνησης). Ο παραπάνω τύπος επομένως διαμορφώνεται ως εξής  ∑=(Δ1*w1+Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4+Δ5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5) όπου w1= 1.0 για την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας και 0.8 για τη δεύτερη, w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0 και w5= 0.5.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας αλλά και του Τμήματος/Σχολής σας γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τους Συντονιστές ECTS κάθε Τμήματος/Σχολής και τον έλεγχο και την επεξεργασία τους από εμάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας.

Στη συνέχεια το Τμήμα μας προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής, όσο και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα/Σχολή σας δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και στις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους στείλετε.