Βασική Δράση 1/ ΚΑ131 (Κινητικότητα μεταξύ των χωρών του προγράμματος Erasmus+)

Εκτυπώσιμη μορφή

ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ/ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αυτή η δράση κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζει την κινητικότητα με φυσική παρουσία αλλά και τη μικτή κινητικότητα των φοιτητών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (σύντομου κύκλου, επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό με την πρακτική τους άσκηση, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων. Παρότι ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία, αυτή η δράση αναγνωρίζει την ανάγκη να προσφερθεί πιο ευέλικτη διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο για φοιτητές κάθε υποβάθρου, κοινωνικού στρώματος και κλάδου σπουδών.

Αυτή η δράση στηρίζει επίσης τη συμμετοχή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού από τον κόσμο της εργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών ή προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν περιόδους διδασκαλίας, καθώς και κατάρτισης (όπως παρακολούθηση εργασίας, περίοδοι παρατήρησης, σεμινάρια επιμόρφωσης).

Επιπλέον, αυτή η δράση στηρίζει τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, τα οποία επιτρέπουν σε ομάδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να καταρτίζουν από κοινού προγράμματα σπουδών και δραστηριότητες μικτής κινητικότητας για φοιτητές, καθώς και για ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Στόχοι της δράσης

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με παγκόσμια εμβέλεια, καθώς και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής ένταξης, της συμμετοχής στα κοινά, της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εντός και εκτός Ευρώπης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές από κάθε κλάδο και κύκλο σπουδών να σπουδάσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η δράση έχει τους εξής στόχους:

  • την έκθεση των φοιτητών σε διαφορετικές απόψεις, γνώσεις, μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και σε εργασιακές μεθόδους στον κλάδο σπουδών τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο·
  • την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι γλωσσικές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, οι διαπολιτισμικές και ερευνητικές δεξιότητες·
  • την ανάπτυξη των μελλοντοστρεφών δεξιοτήτων τους, όπως ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ή μελλοντικές προκλήσεις·
  • τη διευκόλυνση της προσωπικής εξέλιξης, όπως η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και η αυτοπεποίθηση.

Ένας ακόμη στόχος είναι η παροχή της δυνατότητας σε οποιοδήποτε προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού επιχειρήσεων, να διδάξουν ή να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, με στόχο:

  • τη μεταβίβαση της εμπειρογνωσίας τους·
  • την απόκτηση εμπειρίας σε νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας·
  • την απόκτηση νέων καινοτόμων παιδαγωγικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών·
  • τη σύνδεση με συναδέλφους τους στο εξωτερικό για τον σχεδιασμό κοινών δραστηριοτήτων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
  • την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τον κόσμο της εργασίας.

Επιπλέον, στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης διακρατικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής συνεργασίας, της μάθησης με βάση την έρευνα και τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε προκλήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση αυτή και τις δυνατότητες συμμετοχής (προϋποθέσεις, διαδικασία αίτησης, επιλογή, υλοποίηση μετακίνησης) μπορείτε να βρείτε στις επόμενες ενότητες του παρόντος ιστότοπου.