Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και χρηματοδότησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλους τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν ανεξαρτήτως επιχορήγησης.


                  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο
τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού, και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής.Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το ERASMUS+ (Ι.Κ.Υ.) (βλ. σχετικό Πίνακα). 


1) Υποβολή δικαιολογητικών

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά από την επιλογή σας (αφού σταλεί η υποψηφιότητά σας/ nomination στο Ίδρυμα Υποδοχής και ανεξαρτήτως αν έχετε λάβει επίσημη ενημέρωση/αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Συμπληρώστε με ακρίβεια  στη Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών τα προσωπικά σας στοιχεία και τις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων και λήξης της εξεταστικής περιόδου στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού πρώτα έχετε συμβουλευθεί το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετακινηθείτε και έχετε επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στην περίοδο μετακίνησής σας μπορεί να συμπεριληφθεί και η περίοδος συμμετοχής σας σε μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας τα οποία προσφέρονται από το Ίδρυμα Υποδοχής και λαμβάνουν χώρα πριν από την έναρξη του προγράμματος σπουδών. Η περίοδος αυτή εφόσον συμπεριληφθεί στην μετακίνηση, δύναται να χρηματοδοτηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι το orientation day/enrolment day/welcome week και η ημερομηνία λήξης μπορεί να είναι πρώτη ή δεύτερη εξεταστική αλλά όχι η εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρηματοδοτείστε για τις ημέρες που είστε στο Ίδρυμα Υποδοχής με φυσική παρουσία και έχετε κάποιες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις .

Η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω ημερομηνιών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς με βάση αυτές υπολογίζεται η περίοδος κινητικότητάς σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πραγματοποιείται η χρηματοδότησή σας. 

Αν χρειαστεί να κάνετε διορθώσεις, το ΤΕΕΠ θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση της σύμβασης επιχορήγησής σας.

 • Προωθήστε τη Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας μαζί με αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for studies), που έχετε ήδη συμπληρώσει με βάση τις παραπάνω οδηγίες, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος/Σχολής σας, η οποία να επικυρώνει την αντιστοιχία και τη μελλοντική αναγνώριση των μαθημάτων που εσείς έχετε δηλώσει σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS στη συνημμένη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies)
 • Φροντίστε να υπογραφεί ψηφιακά η Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών από τον Συντονιστή ECTS και τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε.
 • Φροντίστε να υπογραφεί ψηφιακά από το Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος/Σχολής
 • Παραλάβετε ηλεκτρονικά τη Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας πλήρως συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη. 
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και τυπώστε κάποιο αποδεικτικό (φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου, αποδεικτικό από e-banking κλπ) του αριθμού λογαριασμού που έχετε συμπληρώσει στη συγκεκριμένη αίτηση. Η κατάθεση της χρηματοδότησης θα γίνει απευθείας σε αυτόν τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Επομένως, θα πρέπει να είστε κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς. ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη συμπλήρωση του εγγράφου, καθώς οποιαδήποτε λανθασμένη ή ελλιπής πληροφορία προκαλεί καθυστέρηση στην πίστωση του ποσού της επιχορήγησης. Θα υποβάλετε το έγγραφο στην πλατφόρμα του Τμήματος και θα αποσταλλεί από το Τμήμα μας στον ΕΛΚΕ. 
 • Εκδώστε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης -Ασθένειας, η οποία σας εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη στη χώρα υποδοχής. Αρμόδιος για την έκδοσή της και κατά συνέπεια για τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, το Τμήμα μας μπορεί να σας την παρέχει. Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υγειονομική Υπηρεσία του ΑΠΘ για την πιθανότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ως φοιτητές. Διαφορετικά, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής. 
 • Δημιουργήστε ψηφιακό αντίγραφο της ΕΚΑΑ καθώς και της Αίτησης που καταθέσατε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application Form). Σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της ΕΚΑΑ κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας, παρακαλούμε συμπληρώστε. υπογράψτε και δημιουργήστε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης ΕΚΑΑ.
 • Ελέγξτε αν υπάγεστε σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες που αφορούν στην παροχή πρόσθετης επιχορήγησης:

          Α) φοιτητες με λιγότερες ευκαιρίες

          και συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. εκκαθαριστικό πρόσφατου οικονομικού έτους και την Υπεύθυνη Δήλωση για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες), τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με όλα τα παραπάνω και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση και την υπογραφή της σύμβασης μετακίνησης. Διαφορετικά, ακόμα κι αν υπάγεστε σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν θα μπορείτε να λάβετε την πρόσθετη επιχορήγηση.

 • "Ανεβάστε" στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments όλα τα παραπάνω έντυπα σε pdf σωστά συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσα στις προβλεπόμενες κάθε φορά προθεσμίες. Η είσοδος στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Εάν δεν έχετε όλα τα δικαιολογητικά ολοκληρωμένα μπορείτε να ανεβάσετε  ημιτελή έγγραφα πχ χωρίς κάποια υπογραφή ή ακόμη και κενό pdf. Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, θα γίνουν εκκρεμότητες, θα ανοίξουμε τα πεδία και θα μπορέσετε να τα ανεβάσετε όταν ολοκληρωθούν. Όταν θα έχετε όλα τα αρχεία ολοκληρωμένα, επιλέξτε  το πλήκτρο της αποθήκευσης, ώστε να αποθηκευτούν οι τελικές αλλαγές και τέλος το πλήκτρο «αίτημα ελέγχου». 

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το ΤΕΕΠ προχωρά στον έλεγχο και την επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν τη χρηματοδότησή σας και προωθεί τις Αιτήσεις και τις Συμβάσεις προς υπογραφή από την αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Θ..

 

Δικαιολογητικά χρηματοδότησης

 • Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών
 • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) όχι υποχρεωτικά υπογεγραμμένο και από το ίδρυμα Υποδοχής
 • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού,
 • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή προσωρινό πιστοποιητικό με τα στοιχεία της κάρτας
 • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form/letter of acceptance)
 • Δικαιολογητικά πρόσθετης επιχορήγησης, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις 

2) Γλωσσική αξιολόγηση

Κατόπιν ενημέρωσης από την Εθνική Μονάδα και σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην πλατφόρμα γλωσσικής αξιολόγησης και υποστήριξης (OLS), δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας των συμμετεχόντων, αν και κάποιες φορές ζητείται από τα Ιδρύματα Υποδοχής.

Ωστόσο, σας συστήνουμε θερμά και σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο OLS / EU Academy, ώστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως:

1) την Αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας.
2) την Αναβάθμιση των γνώσεων στη γλώσσα κινητικότητας μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται και μπορούν να παρακολουθούνται πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.
3) την Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες της EU Academy μέσω των OLS Forums και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EU Academy, αλλά και για τον τρόπο εισόδου και εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy/view/


3) Υπογραφή Σύμβασης και πίστωση προχρηματοδότησης

 • Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, περάστε από το ΤΕΕΠ προκειμένου να υπογράψετε τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές βάσει του αναρτημένου χρονοδιαγράμματος και να παραλάβετε ένα αντίτυπό της.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Σύμβασης, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, θα σας καταβληθεί προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης που δικαιούστε με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ε.Μ. για τη κινητικότητα φοιτητών. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα επόμενα βήματα. 

Πριν από την αναχώρησή σας

Προτού αναχωρήσετε για την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές, βεβαιωθείτε ότι:

 • Έχετε υπογράψει τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές
 • Έχετε ενημερωθεί από το Τμήμα μας σχετικά με τα έντυπα που θα πρέπει να μας καταθέσετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό.