Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα σας ζητήσει να κάνετε το Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.

  • Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

  • Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies). Πρόκειται για έγγραφο το οποίο πλέον συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Online Learning Agreement (learning-agreement.eu) βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εφόσον το Ίδρυμα Υποδοχής σας ζητήσει την υποβολή του στην παρούσα φάση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που θα βρείτε στη συνέχεια. Διαφορετικά, θα ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία κατά την υποβολή των δικαιολογητικών χρηματοδότησης στο ΤΕΕΠ. 

  • Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής Βεβαίωση της επιλογής σας από το Α.Π.Θ. καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας ( Transcipt of records). Την πρώτη τη ζητάτε από το Τμήμα μας ενώ στη περίπτωση της αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει, κατ' αρχάς, να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας  σας ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας για την έκδοσή της.

  • Πολλές φορές δημιουργούνται προβήματα στην επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής είτε επειδή προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με προσωπικό σας λογαριασμό είτε επειδή έχετε προωθήσει τον Ιδρυματικό σας λογαρισμό σε προσωπικό. Σας προτείνουμε λοιπόν τουλάχιστον για την περίοδο της μετακίνησης Erasmus+σπουδές και μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και να πιστωθεί και το τελικό 20% στον λογαριασμό σας, να απενεργοποιήσετε την προώθηση του Ιδρυματικού λογαριασμού σε προσωπικό. Η επικοινωνία σας με το Τμήμα μας και με το Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να γίνεται πάντα με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό.