Πιστοποίηση έναρξης των σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, και προκειμένου να πιστοποιηθεί η εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα του Τμήματός μας https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments  όσο το δυνατό πιο άμεσα:

  • Αντίγραφο της βεβαίωσης διάρκειας των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (Duration of Studies), με συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος Υποδοχής μόνο το πρώτο πλαίσιο που αφορά στην εγγραφή σας (Enrollment)

ενώ μέσα σε δύο το πολύ εβδομάδες θα πρέπει να μας αποστείλετε και:

  • Αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies), είτε έχετε κάνει αλλαγές (για τη σχετική διαδικασία βλ. Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές) είτε όχι, υπογεγραμμένης και σφραγισμένης και από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 3.2 της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ Συμμετέχοντα Call 2022, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Ως δικαιολογητικό μετακίνησης του Συμμετέχοντα μεταξύ του Ιδρύματος/Οργανισμού Αποστολής και Υποδοχής πρέπει να διατηρούνται οι κάρτες επιβίβασης ή/και τα εισιτήρια, στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης, επιπροσθέτως των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις των λοιπών Παραρτημάτων της Συμβάσεως μεταξύ του Ιδρύματος και της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού.

Κατά τη συμπλήρωση αυτού του Duration of studies , πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται, γιατί αποτυπώνουν το πραγματικό διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και σε συνδυασμό με τις ημερομηνίες των ταξιδιωτικών εγγράφων συμβάλουν στον τελικό υπολογισμό του χρηματικού ποσού της υποτροφίας.