Υποβολή δικαιολογητικών επιστροφής

Εκτυπώσιμη μορφή

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από το Ίδρυμα Υποδοχής (οπωσδήποτε πριν από τις 30/09 τρέχοντος έτους), θα πρέπει να:

  • συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά  την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (Eu Survey). Ο σχετικός σύνδεσμος αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετακίνησης με email στον πανεπιστημιακό λογαριασμό του κάθε φοιτητή. Στη συνέχεια, να "κατεβάσετε" το pdf με το απαντημένο ερωτηματολόγιο (ακολουθήστε το link του eu survey όπου θα φαίνεται ότι η άδεια έχει χρησιμοποιηθεί και θα υπάρχει και η επιλογή download)
  • μεταφορτώσετε στην πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών μετακίνησης του Τμήματός μας  https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments τα δικαιολογητικά EU Survey (βλ. παραπάνω), ολοκληρωμένο Duration of Studies και Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) όπως αναφέρονται στην ενότητα "Πριν από την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής", καθώς και τα δικαιολογητικά μετακίνησης μεταξύ του ΑΠΘ και του ιδρύματος υποδοχής (όπως κάρτες επιβίβασης/boarding passes ή/και τα εισιτήρια), στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης. Τα δικαιολογητικά μετακίνησης δεν είναι υποχρεωτικά για τις μετακινήσεις του ακ. έτους 2023-2024. 

Προσοχή: Καθώς στην πλειοψηφία των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων η έκδοση του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας απαιτεί συνήθως 4-5 εβδομάδες, δεν θα πρέπει να αναμένετε να λάβετε το αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας προκειμένου να μεταφορτώσετε στην πλατφόρμα του Τμήματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συνεπώς, μπορείτε να μεταφορτώνετε όσα δικαιολογητικά έχετε στη διάθεσή σας μέχρι να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, να το μεταφορτώσετε και να αιτηθείτε μέσω της πλατφόρμας τον έλεγχο των δικαιολογητικών σας. Για τον ίδιο λόγο, δεν δικαιολογείται επίσης η παραμονή σας στο ίδρυμα υποδοχής απλά και μόνο για την παραλαβή του παραπάνω εγγράφου.

 


Μετά την υποβολή των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στην Αναλυτική σας Βαθμολογία (Transcript of Records) και Duration of Studies και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση και με τα εισιτήρια μετακίνησης προς και από το ίδρυμα Υποδοχής, θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες (λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προϋπόθεση για  εξέταση σε όλα τα μαθήματα εκτός από ένα και επιτυχία σε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ του 20% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων):

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
  • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει

Σας υπενθυμίζουμε ότι, βάσει της σύμβασης επιχορήγησης, "το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας,[...], με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά.  Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης."

Εφόσον δεν υποβάλετε στην πλατφόρμα του Τμήματος  τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά διατηρείται το δικαίωμα να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης η όποια έχει κατατεθεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό  καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη και επιτυχής συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.