Κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής

Εκτυπώσιμη μορφή

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από το Ίδρυμα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα (οπωσδήποτε πριν από τις 30/09 τρέχοντος έτους), θα πρέπει να:

  • συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά  την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης. Ο σχετικός σύνδεσμος αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετακίνησης με email στον πανεπιστημιακό λογαριασμό του κάθε φοιτητή.
  • ακολουθήστε το link του eu survey , Θα φαίνεται ότι η άδεια έχει χρησιμοποιηθεί και θα υπάρχει και η επιλογή download. Κατεβάζετε το pdf με το απαντημένο ερωτηματολόγιο και το υποβάλετε στην πλατφόρμα του Τμήματος του Τμήματος https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments

Προσοχή: Καθώς στην πλειοψηφία των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων η έκδοση του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας απαιτεί συνήθως 4-5 εβδομάδες, δεν θα πρέπει να αναμένετε να λάβετε το αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας προκειμένου να το υποβάλετε στην πλατφόρμα του Τμήματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και το παραπάνω αντίγραφο, όταν το λάβετε (είτε μέσω email είτε μέσω ταχυδρομείου). Για τον ίδιο λόγο, δεν δικαιολογείται επίσης η παραμονή σας στο ίδρυμα υποδοχής απλά και μόνο για την παραλαβή του παραπάνω εγγράφου.

 


Μετά την υποβολή των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στην Αναλυτική σας Βαθμολογία (Transcript of Records) και Duration of Studies και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες (λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προϋπόθεση για την επιστροφή τουλάχιστον του 20% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων):

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
  • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει

Σας υπενθυμίζουμε ότι, βάσει της σύμβασης επιχορήγησης, "το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας,[...], με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά.  Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης."

Εφόσον δεν υποβάλετε στην πλατφόρμα του Τμήματος  τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.