Διαδικασία υποβολής αίτησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Τι να προσέξετε πριν από την υποβολή της αίτησης

 • Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να την πάρετε αφού πρώτα συζητήσετε με τους κηδεμόνες σας και τους εξηγήσετε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η χρηματοδότηση την οποία θα πάρετε από το πρόγραμμα αποσκοπεί μόνο στη συμβολή στα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής και επομένως δεν θα επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, όσο και για την επικοινωνία ανάμεσα σ' εσάς, το Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο υποδοχής σας είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο και θα προμηθευτείτε από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ
 • Θα πρέπει να φροντίσετε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα πανεπιστήμια που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το ΑΠΘ και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε. Πιο συγκεκριμένα γι' αυτόν τον σκοπό:
  • Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, όπου θα βρείτε την κατάσταση των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων αλλά και όλες τις σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων
  • Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να μετακινηθείτε ή επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτά του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ καθώς για οποιαδήποτε ειδικότερα κριτήρια μπορεί να θέτει το Ίδρυμα Υποδοχής για την τελική αποδοχή της αίτησής σας.
  • Επικοινωνήστε με τους Συντονιστές ECTS του Τμήματος/Σχολής σας προκειμένου να σας παρέχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή υποστήριξη στο πλαίσιο της παραπάνω αναζήτησης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση (συνήθως τον Φεβρουάριο κάθε έτους για μετακινήσεις κατά το επόμενο ακαδ. έτος).

 

Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Α.Π.Θ. ο οποίος παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

 

Συμπλήρωση της αίτησης

Προκειμένου να ξεκινήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, στο μενού δεξιά επιλέξτε την Ηλεκτρονική Αίτηση Σπουδών και στη συνέχεια «Νέα αίτηση Erasmus+ για σπουδές».

Εφόσον έχετε εισέλθει στην εφαρμογή, η πλήρης διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης διαρκεί περίπου 10 λεπτά, με την προϋπόθεση ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Σας επισημαίνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή καθώς θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τη διαδικασία της χρηματοδότησής σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά τη συμπλήρωση με σειρά προτίμησης των Ιδρυμάτων Υποδοχής στα οποία έχετε επιλέξει να μετακινηθείτε (μέγιστος αριθμός 3), καθώς θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το Τμήμα σας έχει συνάψει διμερή συμφωνία με αυτά (βλ. κατάσταση συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ανά Τμήμα).

Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά), βάσει του υποδείγματος Europass CV.
 • Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιλογή(στα ελληνικά) 

  Σημ: Επιστολή κινήτρων/ενδιαφέροντος είναι ένα κείμενο, στο οποίο χρειάζεται να γράψετε στα ελληνικά και περιεκτικά τους λόγους που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε Erasmus+ Σπουδές. Στη συνέχεια, για το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει σε διαφορετικές παραγράφους (1 για την κάθε επιλογή)  να αναπτύξετε συνοπτικά πώς το πρόγραμμα σπουδών των ιδρυμάτων υποδοχής που θα επιλέξετε, ταιριάζει με τα ακαδημαϊκά σας ενδιαφέροντα δηλώνοντας και ενδεικτικά κάποια μαθήματα.

 • Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
 • (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 • (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ). Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 39 παρ. 24 του νόμου υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή είναι, επίσης, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθησηβάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Προσοχή! Δεν απαιτείται η μεταφόρτωση (upload) άλλων δικαιολογητικών πέρα των παραπάνω. Επίσης τα αρχεία πρέπει να μεταφορτώνονται σε μορφή pdf. Τα στοιχεία της αναλυτικής βαθμολογίας κάθε φοιτητή θα διατεθούν στο ΤΕΕΠ αυτόματα μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μετά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

Αποθήκευση της αίτησης

Η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και των μεταφορτωμένων αρχείων μπορεί να γίνει σε κάθε βήμα επιλέγοντας το πλήκτρο "Αποθήκευση" το οποίο είναι δυνατό να επιλεγεί μόλις συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία του κάθε βήματος. Έτσι η κατάσταση της αίτησης θα μεταβληθεί σε «Αποθηκευμένη». Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία σε κάποια αίτηση που έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει, ή ακόμα και να τη διαγράψετε πλήρως, μέχρι να την υποβάλλετε οριστικά.

 

Υποβολή της αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί και η αίτησή σας θα αποσταλεί οριστικά στο ΤΕΕΠ εφόσον επιλέξετε το πλήκτρο «Υποβολή».Μετά την επιτυχημένη ηλεκτρονική υποβολή, αποστέλεται σχετικό αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση «κλειδώνει» ως αρχείο PDF και η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται σε «Καταχωρημένη». Πλέον δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία της αίτησης και υπάρχει μόνο η δυνατότητα διαγραφής της.

Επίσης, προκειμένου να υποβληθεί νέα αίτηση για την ίδια πρόσκληση, θα πρέπει πρώτα να διαγραφεί η ήδη υποβληθείσα αίτηση (εφόσον υπάρχει).

 

Ολοκλήρωση ελέγχου της αίτησης

Μετά από έλεγχο τόσο της αίτησης όσο και των συνημμένων δικαιολογητικών, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προχωράει στην αποδοχή της αίτησης με αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησης να μεταβάλλεται σε «Έγκυρη». Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης ολοκληρώνεται εντός περίπου 5-7 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενώ θα σας σταλεί σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής, υπάρχει μόνο η δυνατότητα προβολής της αίτησης σε μορφή PDF και δεν είναι δυνατή τόσο η επεξεργασία όσο και η διαγραφή της αίτησης. Σε περίπτωση που απαιτείται η διαγραφή έγκυρης αίτησης, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Επίσης, η αποδοχή της αίτησης δεν σημαίνει και την έγκρισή της, καθώς αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο Συντονισή ECTS κάθε Τμήματος.

 

Αξιολόγηση αιτήσεων

Μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα προωθήσει τις αιτήσεις στους Συντονιστές ECTS προς αξιολόγηση και θα αναρτήσει τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων μπορεί να υποβληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με σχετικό έγγραφο που θα κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης. Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη ένσταση δεν θα απαντάται. Αλλαγή εξαμήνου μετακίνησης μπορεί να δηλωθεί το αργότερο 10 ημέρες από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Η on-line εφαρμογή λειτουργεί με Microsoft Internet Explorer έκδοση 7 ή νεότερο και Firefox 3 ή νεότερο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργήσει σωστά με άλλους browsers. Επίσης, θα χρειαστείτε Adobe Acrobat Reader για να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης (εφόσον το επιθυμείτε). Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ο browser σας πρέπει να έχει ενεργοποιημένα τα cookies και JavaScript.

 

Προστασία δεδομένων

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλονται θα γίνει από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.