Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές την οποία έχετε υπογράψει και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, το Α.Π.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

Πέρα από το ζήτημα της δήλωσης των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να θυμάστε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές αφορά την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και, επομένως, θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων, η συμμετοχή σε εργαστήρια, κλπ.

Επίσης, για την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, τόσο με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της πλειονότητας των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων όσο και με τις οδηγίες του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές, απαιτείται η συμμετοχή σας στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή παράδοση εργασιών. Η συμμετοχή σας σε αυτές επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (επιτυχούς ή όχι), ώστε, αφενός, να δικαιούστε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση, και, αφετέρου, να αναγνωριστεί η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχετε υπόψη σας την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την «υποχρέωση των φοιτητών για την επιστροφή τουλάχιστον 20% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων με την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους ή στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου κύκλου,  βαθμός προαγώγιμος ή αξιολογική θετική κατάταξη όπως στην Πρακτική» και την «μη καταβολή του υπολειπόμενου 20% της χρηματοδότησης των μετακινούμενων φοιτητών σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης και (από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) εξέτασης σε αριθμο μαθημάτων μικρότερο από ν-1 (όπου ν ο αριθμός των μαθημάτων που καταγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο» (βλ. την απόφαση στα χρήσιμα αρχεία, στη δεξιά στήλη της παρούσας σελίδας).