Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (2-12 ΜΗΝΕΣ)

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

 

 

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία 

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

420

 

Τρόπος υπολογισμού μηνιαίας επιχορήγησης: 

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

i. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

ii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

iii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

vi. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.

x. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.

xi. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

 

(2) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Ορισμοί:

Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (2-12 ΜΗΝΕΣ)

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

 Ομάδες Χωρών

 Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία

420

 

Τρόπος υπολογισμού επιχορήγησης: 

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Πρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Παρακαλούμε ελέγξτε την ενότητα "Κινητικότητα φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες" προκειμένου να ελέγξετε αν ανήκετε στη συγκεκριμένη κατηγορία μετακινούμενων και δικαιούστε την πρόσθετη επιχορήγηση.

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης/ταξιδίου

Οι εξερχόμενοι/ες και εισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

 

Αποστάσεις ταξιδίου

Περίπτωση συνήθους μετακίνησης

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης

 

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:

28 ευρώ ανά συμμετέχοντα

56 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

211 ευρώ ανά συμμετέχοντα

285 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

309 ευρώ ανά συμμετέχοντα

417 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

395 ευρώ ανά συμμετέχοντα

535 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

580 ευρώ ανά συμμετέχοντα

785 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

1188 ευρώ ανά συμμετέχοντα

1188 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1735 ευρώ ανά συμμετέχοντα

1735 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling). Δεν είναι επιλέξιμες οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, αεροπλάνο ή πλοίο.

Ο υπόλογισμός της απόστασης ταξιδίου μεταξύ ιδρύματος προέλευσης και ιδρύματος υποδοχής γίνεται μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Distance Calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator