Προϋποθέσεις συμμετοχής και περίοδος μετακίνησης

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

1. Εγγεγραμμένοι/ες σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
3. Υπήκοοι άλλων χωρών, εγγεγραμμένοι/ες σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή/της φοιτήτριας αντίστοιχα.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Προσοχή!! Για την υλοποίηση μετακίνησης είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής.


Περίοδος μετακίνησης

Επιλέξιμη περίοδος μακροχρόνιας κινητικότητας φοιτητών/τριών για σπουδές: από 2 έως 12 μήνες

H περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές.

Ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να μετακινηθεί με φυσική παρουσία για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής/ η ίδια φοιτήτρια μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών*, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)

Παραδείγματα:

1.Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, μια φοιτήτρια/ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών.(Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2.Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, μια φοιτήτρια/ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.

3.Κατά τη διάρκεια  ενός κύκλου σπουδών, μια φοιτήτρια/ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους/τις zero grant φοιτητές/τριες.

*Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)