Πριν από την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστοποιήσετε την περίοδο σπουδών σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/Σχολή σας. Τα έντυπα είναι τα εξής:

  • Το πρωτότυπο Duration of Studies, όπου θα αναφέρονται με ακρίβεια οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Καλό είναι οι ημερομηνίες στα Transcript of Records(Αναλυτική Βαθμολογία) και Duration of Studies να ταυτίζονται, για να αποφύγετε προβλήματα με τον υπολογισμό της χρηματοδότησής σας. Επίσης, η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών σας δεν θα πρέπει να είναι μεταχρονολογημένη, δηλ. η αναγραφόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και η ημερομηνία υπογραφής στο πεδίο "Completion" δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 ημέρες.
  • Την πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies) καθώς και οποιοδήποτε Έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Proposed Learning Agreement) και επεκτάσεων υπογεγραμμένα και σφραγισμένα
  • Αντίγραφο του επισήμου εγγράφου που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη από το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας, αλλά και την πραγματική περίοδο των σπουδών σας (αναγράφει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής). Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εξετάσεις είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report) σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής ή ερευνητικού προγράμματος για το οποίο δεν προβλέπονται εξετάσεις. Επίσης, σε περίπτωση συμμετοχής σας σε μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας τα οποία προσφέρονται από το Ίδρυμα Υποδοχής και λαμβάνουν χώρα πριν από την έναρξη του προγράμματος σπουδών, θα πρέπει να φροντίσετε να λάβετε κάποιο πιστοποιητικό ολοκλήρωσής τους με τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Προσοχή: Καθώς στην πλειοψηφία των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων η έκδοση του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας απαιτεί συνήθως 4-5 εβδομάδες, δεν θα πρέπει να αναμένετε να λάβετε το αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας προκειμένου να καταθέσετε στο Τμήμα μας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να καταθέσετε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και το παραπάνω αντίγραφο, όταν το λάβετε (είτε μέσω email είτε μέσω ταχυδρομείου). Για τον ίδιο λόγο, δεν δικαιολογείται επίσης η παραμονή σας στο ίδρυμα υποδοχής απλά και μόνο για την παραλαβή του παραπάνω εγγράφου.