Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και χρηματοδότησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλους τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν ανεξαρτήτως επιχορήγησης.


 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδό­τησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγεται η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το ERASMUS+ (Ι.Κ.Υ.) (βλ. σχετικό Πίνακα).

Η χρηματοδότησή σας θα γίνει με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζι­κό λογαριασμό. Αν δεν έχετε ήδη, φροντί­στε να επισκεφθείτε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πριν ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης ενεργής σύμβασής σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, κατά το διάστημα της μετακίνησής σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προτού προχωρήσετε στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να εξεταστεί πιθανή αλληλοεπικάλυψη.


Κατάθεση δικαιολογητικών

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά την επιλο­γή σας και αφού καταθέσετε στο Τμήμα μας τα έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή σας έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετακίνησή σας. Συγκεκριμένα:

  • Θα πρέπει να καταθέσετε την πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση.
  • Πριν φύγετε για το εξωτερικό θα πρέπει να προμηθευτείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλι­σης Ασθένειας(Ε.Κ.Α.Α.). Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης κατά την περίοδο της παραμονής σας στο εξωτερικό, και θα σας την χορηγήσει ο ασφαλιστικός σας φορέας (δηλαδή, ο φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι εσείς προσωπικά ή ένας από τους γονείς σας, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, το Τμήμα μας μπορεί να σας την παρέχει. Για να έχετε έγκαιρα την Ε.Κ.Α.Α. καλό είναι να τη ζητήσετε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας. Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστι­κό φορέα στη χώρα υποδοχής.
  • Εκτός από την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να ασφαλιστείτε και σε ιδιωτική εταιρία για Αστική Ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) και Ατύχημα σε Χώρο Εργασίας, για τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει να περιγράψετε στην ασφαλιστική εταιρία το συγκεκριμένο αντι­κείμενο της εργασίας σας ώστε να σας προτείνει συγκεκριμένες καλύψεις και ποσό κάλυψης (π.χ. διαφορετικοί είναι οι κίνδυνοι σε ένα εργαστήριο με χημικές ουσίες σε σχέση με μια βιβλιοθήκη). Για να προχωρήσει η χρηματοδότησή σας θα πρέπει να μας καταθέσετε Αντίγραφο των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής σας καλύπτει ασφαλιστικά για τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορείτε να καταθέσετε τα αντίγραφα αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
  • Το ειδικό έντυπο «Αίτηση πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού» του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ. όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας προκειμένου να είναι δυνατή η κατάθεση της χρηματοδότησής σας.
  • (Μόνο στις περιπτώσεις μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτος)  Αντίγραφο πτυχίου

Γλωσσική αξιολόγηση

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών για την χρηματοδότησή σας για το πρόγραμμα Erasmus+, είναι επίσης υποχρεωτικό να υποβληθείτε σε ένα διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου της γλώσσας που θα χρησιμοποιήσετε για την πρακτική άσκηση που θα πραγματοποιήσετε στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, κάθε μετακινούμενος φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής  ικανότητας πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας, εάν η κύρια γλώσσα εργασίας είναι η Τσέχικη, η Δανέζικη, η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης που θα υπογράψετε, η πληρωμή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης πριν από τη μετακίνησή σας και προκειμένου να βελτιώσετε το επίπεδο γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών (on-line) γλωσσικών μαθημάτων εφόσον  το επιθυμείτε.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπογράψετε τη σύμβαση επιχορήγησής σας θα πρέπει:

  • Να ελέγχετε τον Πανεπιστημιακό λογαριασμό e-mail σας τακτικά, καθώς εκεί θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον σύνδεσμο (link) για την υποβολή σας στο αρχικό τεστ αξιολόγησης. Βεβαιωθείτε ότι το τεστ αξιολόγησης αφορά στη βασική γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσετε. (Προσοχή! Η διάρκεια του τεστ είναι περίπου 30 λεπτά και θα πρέπει να συμπληρωθεί χωρίς διακοπή)
  • Να υποβάλλετε το αρχικό τεστ αξιολόγησης το αργότερο μια μέρα πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησής σας.
  • Να έχετε αποφασίσει εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τα on-line μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας, ώστε να ενημερώσετε το τμήμα μας την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσοχή! Υποχρεωτική είναι η υποβολή τόσο του αρχικού τεστ αξιολόγησης γλωσσικού επιπέδου, όσο και του τελικού που θα πρέπει να γίνει με την ολοκλήρωση της μετακίνησής σας. Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής των τεστ αξιολόγησης ή παρακολούθησης των γλωσσικών μαθημάτων, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το τμήμα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την on-line γλωσσική αξιολόγηση και τα on-line γλωσσικά μαθήματα, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ


Υπογραφή σύμβασης και πίστωση προχρηματοδότησης

Όταν μας καταθέσετε τα παραπάνω έντυπα και αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, θα ετοιμάσουμε τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (έντυπο του Ιδρύ­ματος Κρατικών Υποτροφιών) σε δύο αντίτυπα την οποία και θα πρέπει να περάσετε να υπογράψετε. Στο έντυπο αυτό υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα ορισμένα πεδία. Ελέγ­ξτε τα για ενδεχόμενα λάθη, και συμπληρώστε τα υπόλοιπα. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη συ­μπλήρωση των στοιχείων της ασφαλιστικής κάλυψης.

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Τμήμα μας, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η σύμβαση επιχορήγησης, θα σας καταβάλει προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότη­σης που δικαιούστε με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής σας στον Φορέα Υποδοχής. Φυσικά, σε περίπτωση καθυστέρησης στην κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, θα υπάρξει καθυστέρηση και στην καταβολή της προχρηματοδότησης, χωρίς ευθύνη του Τμήματός μας. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από το εξωτερικό και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα επόμενα βήματα.

Τέλος, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να χρη­ματοδοτείστε και από τον Φορέα Υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το κονδύλιο της αμοιβής σας δεν προέρχεται από Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.