Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και χρηματοδότησης

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδό­τησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγεται η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το ERASMUS+ (Ι.Κ.Υ.) (βλ. σχετικό Πίνακα).

Η χρηματοδότησή σας θα γίνει με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζι­κό λογαριασμό. Αν δεν έχετε ήδη, φροντί­στε να επισκεφθείτε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πριν ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης ενεργής σύμβασής σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, κατά το διάστημα της μετακίνησής σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προτού προχωρήσετε στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να εξεταστεί πιθανή αλληλοεπικάλυψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να έχετε υπόψιν οτι με την επιστροφή σας από την Πρακτική Άσκηση θα σας ζητηθούν οι κάρτες επιβίβασης ή/και τα εισιτήρια άφιξης και αναχώρησης από την χώρα υποδοχής, γι' αυτό θα πρέπει να τα κρατήσετε. 


Κατάθεση δικαιολογητικών

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά την επιλο­γή σας και αφού καταθέσετε στο Τμήμα μας τα έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή σας έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετακίνησή σας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕΠ https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments 

Θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα παρακάτω έντυπα σωστά συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η είσοδος στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, ενώ μπορείτε να κάνετε πολλαπλές υποβολές δικαιολογητικών, εφόσον δεν τα έχετε όλα στην κατοχή σας εξ αρχής.

Συγκεκριμένα:

  • Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη .
  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλι­σης Ασθένειας(Ε.Κ.Α.Α.).Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης κατά την περίοδο της παραμονής σας στο εξωτερικό, και θα σας την χορηγήσει ο ασφαλιστικός σας φορέας (δηλαδή, ο φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι εσείς προσωπικά ή ένας από τους γονείς σας, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, το Τμήμα μας μπορεί να σας την παρέχει. Για να έχετε έγκαιρα την Ε.Κ.Α.Α. καλό είναι να τη ζητήσετε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών ΑΠΘ για την έκδοση της ΕΚΑΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης της ΕΚΑΑ με κανέναν τρόπο, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστι­κό φορέα στη χώρα υποδοχής. Τέλος, αν η ΕΚΑΑ λήγει κατά την διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλετε και την "Υπεύθυνη Δήλωση για ΕΚΑΑ" που θα βρείτε στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ του μενού δεξιά της σελίδας. Φυσικά, με τη λήξη της ΕΚΑΑ, θα πρέπει να φροντίσετε για την ανανέωσή της και την ηλεκτρονική αποστολή ενός αντιγράφου στο Τμήμα μας.
  • Αντίγραφο των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων για Προσωπικό Ατύχημα και Προσωπική Αστική Ευθύνη. Εκτός από την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να ασφαλιστείτε και σε ιδιωτική εταιρία για Αστική Ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) και Ατύχημα σε Χώρο Εργασίας, για τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει να περιγράψετε στην ασφαλιστική εταιρία το συγκεκριμένο αντι­κείμενο της εργασίας σας ώστε να σας προτείνει συγκεκριμένες καλύψεις και ποσό κάλυψης (π.χ. διαφορετικοί είναι οι κίνδυνοι σε ένα εργαστήριο με χημικές ουσίες σε σχέση με μια βιβλιοθήκη).  Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής σας καλύπτει ασφαλιστικά για τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορείτε να καταθέσετε τα αντίγραφα αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
  • Το ειδικό έντυπο «Αίτηση πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού» του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ. όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας προκειμένου να είναι δυνατή η κατάθεση της χρηματοδότησής σας, καθώς και κάποιο αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού. Το έντυπο κατατίθεται στο Τμήμα μας και αναλαμβάνουμε εμείς την προώθησή του στον ΕΛΚΕ.
  • Αντίγραφο πτυχίου (Μόνο στις περιπτώσεις μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτος). Επισημαίνουμε οτι οι επιλεγέντες που αποφοίτησαν μετά την υποβολή της αίτησής τους και θα μετακινηθούν ως απόφοιτοι (πεδίο 3 του Table B στο Learning Agreement) θα πρέπει να καταθέσουν απαραίτητα Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή Αντίγραφο Πτυχίου πριν την έναρξη της μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση. Δεν επιτρέπεται η αποφοίτηση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
  • Ελέγξτε αν υπάγεστε σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες που αφορούν στην παροχή πρόσθετης επιχορήγησης

Α) φοιτητες με λιγότερες ευκαιρίες που δικαιούνται προσαύξηση 250€         

Β) φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες που ζητούν πρόσθετη επιχορήγηση για κάλυψη συμπληρωματικών δαπανών

και συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. εκκαθαριστικό πρόσφατου οικονομικού έτους και την Υπεύθυνη Δήλωση για τις ευπαθείς ομάδες), τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με όλα τα παραπάνω και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση και την υπογραφή της σύμβασης μετακίνησης. Διαφορετικά, ακόμα κι αν υπάγεστε σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν θα μπορείτε να λάβετε την πρόσθετη επιχορήγηση. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το έγγραφο "Δικαιολογητικά ανά κατηγορία για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες" που βρίσκεται στα "ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ" . 

Μόλις υποβάλετε τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επιλέξετε "ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ". Εφόσον λάβουμε το αίτημά σας, θα προχωρήσουμε στον έλεγχο και στην επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν στη μετακίνησή σας.

Αφού ελέξγουμε τα δικαιολογητικά σας θα προχωρήσουμε την διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Χρηματοδότησης την οποία θα πρέπει να περάσετε για να υπογράψετε απαραίτητα πριν την έναρξη της μετακίνησής σας. 


Γλωσσική αξιολόγηση

Κατόπιν ενημέρωσης από την Εθνική Μονάδα και σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην πλατφόρμα γλωσσικής αξιολόγησης και υποστήριξης (OLS), δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας των συμμετεχόντων, αν και κάποιες φορές ζητείται από τα Ιδρύματα Υποδοχής.

Ωστόσο, σας συστήνουμε θερμά και σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο OLS / EU Academy, ώστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως:

1) την Αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας.
2) την Αναβάθμιση των γνώσεων στη γλώσσα κινητικότητας μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται και μπορούν να παρακολουθούνται πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.
3) την Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες της EU Academy μέσω των OLS Forums και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EU Academy, αλλά και για τον τρόπο εισόδου και εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy/view/


Υπογραφή σύμβασης και πίστωση προχρηματοδότησης

Όταν μας καταθέσετε τα παραπάνω έντυπα και αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, θα ετοιμάσουμε τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (έντυπο του Ιδρύ­ματος Κρατικών Υποτροφιών) σε δύο αντίτυπα την οποία και θα πρέπει να περάσετε να υπογράψετε. Στο έντυπο αυτό υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα ορισμένα πεδία. Ελέγ­ξτε τα για ενδεχόμενα λάθη, και συμπληρώστε τα υπόλοιπα. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη συ­μπλήρωση των στοιχείων της ασφαλιστικής κάλυψης.

Η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να γίνει και από άτομο που έχετε εξουσιοδοτήσει. Το έντυπο της εξουσιοδότησης είναι αναρτημένο στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ στο μενού δεξιά της σελίδας. Θα πρέπει να είναι επικυρωμένο σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής και να την έχει μαζί του ο εξουσιοδοτούμενος την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα. Εναλλακτικά μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο της εξουσιοδότησης μέσα στο περιβάλλον του gov.gr και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα μας.  

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Τμήμα μας, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η σύμβαση επιχορήγησης, θα σας καταβάλει προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότη­σης που δικαιούστε με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής σας στον Φορέα Υποδοχής. Φυσικά, σε περίπτωση καθυστέρησης στην κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, θα υπάρξει καθυστέρηση και στην καταβολή της προχρηματοδότησης, χωρίς ευθύνη του Τμήματός μας. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από το εξωτερικό και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα επόμενα βήματα.

Τέλος, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να χρη­ματοδοτείστε και από τον Φορέα Υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το κονδύλιο της αμοιβής σας δεν προέρχεται από Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση αμοιβής από την πλευρά του φορέα αρκεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα απευθείας από τον φορέα υποδοχής (στο erasmus-outgoing@auth.gr) στο οποίο να αναφέρεται οτι η αμοιβή σας δεν προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.


 

 Στέγαση

Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με τον Φορέα/ 'Ιδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας.

Σε περίπτωση που μετακινείστε σε πανεπιστήμιο, προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμάστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το Erasmus Student Network του ΑΠΘ για τυχόν σχετικές πληροφορίες.