Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και χρηματοδότησης

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2021

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.

 

Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλους τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν ανεξαρτήτως επιχορήγησης.


 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδό­τησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγεται η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το ERASMUS+ (Ι.Κ.Υ.) (βλ. σχετικό Πίνακα).

Η χρηματοδότησή σας θα γίνει με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζι­κό λογαριασμό. Αν δεν έχετε ήδη, φροντί­στε να επισκεφθείτε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πριν ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης ενεργής σύμβασής σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, κατά το διάστημα της μετακίνησής σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προτού προχωρήσετε στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να εξεταστεί πιθανή αλληλοεπικάλυψη.


Κατάθεση δικαιολογητικών

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά την επιλο­γή σας και αφού καταθέσετε στο Τμήμα μας τα έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή σας έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετακίνησή σας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕΠ https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments 

Θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα παρακάτω έντυπα σωστά συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η είσοδος στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, ενώ μπορείτε να κάνετε πολλαπλές υποβολές δικαιολογητικών, εφόσον δεν τα έχετε όλα στην κατοχή σας εξ αρχής.

Συγκεκριμένα:

  • Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη .
  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλι­σης Ασθένειας(Ε.Κ.Α.Α.).Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης κατά την περίοδο της παραμονής σας στο εξωτερικό, και θα σας την χορηγήσει ο ασφαλιστικός σας φορέας (δηλαδή, ο φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι εσείς προσωπικά ή ένας από τους γονείς σας, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, το Τμήμα μας μπορεί να σας την παρέχει. Για να έχετε έγκαιρα την Ε.Κ.Α.Α. καλό είναι να τη ζητήσετε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών ΑΠΘ για την έκδοση της ΕΚΑΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης της ΕΚΑΑ με κανέναν τρόπο, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστι­κό φορέα στη χώρα υποδοχής. Τέλος, αν η ΕΚΑΑ λήγει κατά την διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλετε και την "Υπεύθυνη Δήλωση για ΕΚΑΑ" που θα βρείτε στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ του μενού δεξιά της σελίδας. Φυσικά, με τη λήξη της ΕΚΑΑ, θα πρέπει να φροντίσετε για την ανανέωσή της και την ηλεκτρονική αποστολή ενός αντιγράφου στο Τμήμα μας.
  • Αντίγραφο των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων για Προσωπικό Ατύχημα και Προσωπική Αστική Ευθύνη. Εκτός από την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να ασφαλιστείτε και σε ιδιωτική εταιρία για Αστική Ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) και Ατύχημα σε Χώρο Εργασίας, για τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει να περιγράψετε στην ασφαλιστική εταιρία το συγκεκριμένο αντι­κείμενο της εργασίας σας ώστε να σας προτείνει συγκεκριμένες καλύψεις και ποσό κάλυψης (π.χ. διαφορετικοί είναι οι κίνδυνοι σε ένα εργαστήριο με χημικές ουσίες σε σχέση με μια βιβλιοθήκη).  Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής σας καλύπτει ασφαλιστικά για τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορείτε να καταθέσετε τα αντίγραφα αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
  • Το ειδικό έντυπο «Αίτηση πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού» του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ. όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας προκειμένου να είναι δυνατή η κατάθεση της χρηματοδότησής σας, καθώς και κάποιο αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού. Το έντυπο κατατίθεται στο Τμήμα μας και αναλαμβάνουμε εμείς την προώθησή του στον ΕΛΚΕ.
  • Αντίγραφο πτυχίου (Μόνο στις περιπτώσεις μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτος). Επισημαίνουμε οτι οι επιλεγέντες που αποφοίτησαν μετά την υποβολή της αίτησής τους και θα μετακινηθούν ως απόφοιτοι (πεδίο 3 του Table B στο Learning Agreement) θα πρέπει να καταθέσουν απαραίτητα Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή Αντίγραφο Πτυχίου πριν την έναρξη της μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση. Δεν επιτρέπεται η αποφοίτηση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
  • Ελέγξτε αν υπάγεστε σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες που αφορούν στην παροχή πρόσθετης επιχορήγησης

Α) φοιτητες με λιγότερες ευκαιρίες που δικαιούνται προσαύξηση 250€         

Β) φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες που ζητούν πρόσθετη επιχορήγηση για κάλυψη συμπληρωματικών δαπανών

και συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. εκκαθαριστικό πρόσφατου οικονομικού έτους και την Υπεύθυνη Δήλωση για τις ευπαθείς ομάδες), τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με όλα τα παραπάνω και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση και την υπογραφή της σύμβασης μετακίνησης. Διαφορετικά, ακόμα κι αν υπάγεστε σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν θα μπορείτε να λάβετε την πρόσθετη επιχορήγηση. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το έγγραφο "Δικαιολογητικά ανά κατηγορία για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες" που βρίσκεται στα "ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ" . 

Μόλις υποβάλετε τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επιλέξετε "ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ". Εφόσον λάβουμε το αίτημά σας, θα προχωρήσουμε στον έλεγχο και στην επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν στη μετακίνησή σας.


Γλωσσική αξιολόγηση

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών για την χρηματοδότησή σας για το πρόγραμμα Erasmus+, είναι επίσης υποχρεωτικό να υποβληθείτε σε ένα διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου της γλώσσας που θα χρησιμοποιήσετε για την πρακτική άσκηση που θα πραγματοποιήσετε στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, κάθε μετακινούμενος φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής  ικανότητας πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας, εάν η κύρια γλώσσα εργασίας είναι η Τσέχικη, η Δανέζικη, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης που θα υπογράψετε, η πληρωμή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης πριν από τη μετακίνησή σας και προκειμένου να βελτιώσετε το επίπεδο γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών (on-line) γλωσσικών μαθημάτων εφόσον  το επιθυμείτε.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπογράψετε τη σύμβαση επιχορήγησής σας θα πρέπει:

  • Να ελέγχετε τον Πανεπιστημιακό λογαριασμό e-mail σας τακτικά, καθώς εκεί θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον σύνδεσμο (link) για την υποβολή σας στο αρχικό τεστ αξιολόγησης. Βεβαιωθείτε ότι το τεστ αξιολόγησης αφορά στη βασική γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσετε. (Προσοχή! Η διάρκεια του τεστ είναι περίπου 30 λεπτά και θα πρέπει να συμπληρωθεί χωρίς διακοπή)
  • Να υποβάλλετε το αρχικό τεστ αξιολόγησης το αργότερο μια μέρα πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησής σας.
  • Να έχετε αποφασίσει εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τα on-line μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας, ώστε να ενημερώσετε το τμήμα μας την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσοχή! Υποχρεωτική είναι η υποβολή τόσο του αρχικού τεστ αξιολόγησης γλωσσικού επιπέδου, όσο και του τελικού που θα πρέπει να γίνει με την επιστροφή σας από την Πρακτική Άσκηση. Συνεπώς θα πρέπει να κρατήσετε τους κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα μέχρι και την ολοκλήρωση της μετακίνησής σας. Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής των τεστ αξιολόγησης ή παρακολούθησης των γλωσσικών μαθημάτων, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το τμήμα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την on-line γλωσσική αξιολόγηση και τα on-line γλωσσικά μαθήματα, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ


Υπογραφή σύμβασης και πίστωση προχρηματοδότησης

Όταν μας καταθέσετε τα παραπάνω έντυπα και αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, θα ετοιμάσουμε τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (έντυπο του Ιδρύ­ματος Κρατικών Υποτροφιών) σε δύο αντίτυπα την οποία και θα πρέπει να περάσετε να υπογράψετε. Στο έντυπο αυτό υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα ορισμένα πεδία. Ελέγ­ξτε τα για ενδεχόμενα λάθη, και συμπληρώστε τα υπόλοιπα. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη συ­μπλήρωση των στοιχείων της ασφαλιστικής κάλυψης.

Η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να γίνει και από άτομο που έχετε εξουσιοδοτήσει. Το έντυπο της εξουσιοδότησης είναι αναρτημένο στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ στο μενού δεξιά της σελίδας. Θα πρέπει να είναι επικυρωμένο σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής και να την έχει μαζί του ο εξουσιοδοτούμενος την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα. Εναλλακτικά μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο της εξουσιοδότησης μέσα στο περιβάλλον του gov.gr και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα μας.  

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Τμήμα μας, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η σύμβαση επιχορήγησης, θα σας καταβάλει προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότη­σης που δικαιούστε με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής σας στον Φορέα Υποδοχής. Φυσικά, σε περίπτωση καθυστέρησης στην κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, θα υπάρξει καθυστέρηση και στην καταβολή της προχρηματοδότησης, χωρίς ευθύνη του Τμήματός μας. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από το εξωτερικό και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα επόμενα βήματα.

Τέλος, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να χρη­ματοδοτείστε και από τον Φορέα Υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το κονδύλιο της αμοιβής σας δεν προέρχεται από Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση αμοιβής από την πλευρά του φορέα αρκεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα απευθείας από τον φορέα υποδοχής (στο erasmus-outgoing@auth.gr) στο οποίο να αναφέρεται οτι η αμοιβή σας δεν προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.