Κινητικότητα φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Το ΑΠΘ ως Ίδρυμα ιδιαίτερα ευαισθητοποημένο σε ζητήματα αναπηρίας και ατόμων με ειδικές ανάγκες, έχει υιοθετήσει ειδική πρόβλεψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες.

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 1 του νόμου υπ. Αριθ. 4452/ Τεύχος Α’, 15.2.2017, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 50% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.

Εφόσον, λοιπόν κάποιος φοιτητής υπάγεται πιστοποιημένα σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής (βλ. https://eurep.auth.gr/el/students/studies/evaluation), πριμοδοτείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής του με 20 επιπλέον μόρια με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες επιλογής. 

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

i. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

ii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

iii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

vi. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.

x. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.

xi. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

 

(2) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

 

 

 

Ορισμοί:

➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

 

                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (αφορά την κατηγορία 3)

Πρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, για την κάλυψη δαπανών βάσει πραγματικού κόστους. 

Tα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει φοιτητές  με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα για πρόσθετη επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στις επιμέρους δραστηριότητες κινητικότητας.
Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της επιπρόσθετης επιχορήγησης.
Τα ιδρύματα καλούνται να αναρτούν στον ιστότοπό τους πληροφορίες για το πώς μπορούν οι φοιτητές και το προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες να ζητήσουν και να λάβουν αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση.

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των συμμετεχόντων αυτών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Δημοσιεύεται σχετική ειδική ανακοίνωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού σε ετήσια βάση.
Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, βάσει της  εξατομικευμένης αίτησης που θα υποβληθεί στην ΕΜΣ/ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Erasmus, η οποία θα αξιολογηθεί και η ΕΜΣ/ΙΚΥ θα εγκρίνει τις δαπάνες κατά περίπτωση:
• Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
• Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για καταγραφή σημειώσεων κ.α.)
• Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
• Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
• Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
• Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
• Φροντιστή ασθενούς
• Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
• Ειδική διατροφή
• Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 

 

 

English version:

Students' mobility with fewer opportunities

 

ACADEMIC YEAR 2023-2024

The AUTH, as an institution particularly sensitive to issues of disability andpeople with special needs, has adopted a special provision for the evaluation of applications of students belonging to the above categories.

 

For the complete list of disabilities according to article 1 of the law no. No. 4452/ Issue A, 15.2.2017, please see the relevant file in the "Useful files" section. In addition to the diseases included in the attached file, those who have a disability of 50% or more due to physical disability or mental illness, based on a valid KEPA certificate, are eligible to receive additional funding.

 

Therefore, as long as a student is certified as falling into one of the categories provided, and meets all other selection criteria (https://eurep.auth.gr/el/students/studies/evaluation), he or she is awarded an additional 20 points during the application evaluation process, thus increasing the chances of selection.

 

 STUDENTS WITH FEWER OPPORTUNITIES

 

 

Students from groups with fewer opportunities are entitled to a supplement of 250 € per month on top of the monthly grant received by students who travel for studies or internships and meet at least one of the following (1) or (2) socio-economic criteria:

(1)  They belong to at least one of the following Social Groups with Less Opportunities and their per capita income does not exceed the amount of six thousand (6,000) euros for the most recent fiscal year:

i. The student is a parent of a single parent family.

ii. The student is a parent with three (3) or more children, of which at least one is a dependent.

iii. The student is an orphan of two parents, provided that the student is under 25 years of age. The date of birth shall be deemed to be 31 December of the year of birth and the date of attaining the age of 25 shall be deemed to be 31 December 2020.

iv. The student is a dependent of a parent with three or more children (dependent or not).

v. The student is a dependent member of a single-parent family.

vi. The student is a dependent member with a parent or parents and/or one or more sibling dependents with a disability rating of at least 67%.

vii. The student has a spouse and/or dependent children with a disability of at least 67%.

viii. The student is a Greek citizen and a member of the Muslim Minority of Thrace.

ix. The student is a Roma.

 

x. The student is a refugee.

 

xi. The student is currently in the process of transitioning.

 

(2)  Students with a disability of at least 50%, if their per capita income does not exceed the amount of seven thousand (7,000.00) euros.

Definitions:

 

➢ Dependent Members: the persons listed on the tax return, according to the income tax return, for the most recent tax year.

 

➢ Annual Family Income: total declared income, i.e., the total income, as derived from the aggregation of income from employment and pensions, from business activity, from capital, from capital gains, from capital transfers, taxable or exempt, actual or imputed, for the most recent tax year, to which the student is a liable or dependent member. If the student appears on separate tax returns as a debtor and a dependent member respectively, the respective total declared incomes resulting from these (separate) tax returns are added together to calculate the annual family income.

➢ Per capita income: The quotient of the division of the annual family income by the total number of persons who appear - as obligors or dependents - in the tax returns which are taken into account for the calculation of the annual family income.

➢ Single parent family: A family with one parent who has or had custody of at least one child for the following reasons:

o by virtue of a court order and the parent has not entered into a marriage or a civil partnership; or

o children out of wedlock, whether recognised or not, and the parent has not entered into a marriage or cohabitation agreement; or

o adoption by a parent who is not married or cohabiting; or

o the parent is widowed, regardless of the age of the student.

 

 

ECONOMIC ASSISTANCE FOR PERSONS WITH LOWER OPPORTUNITIES (for category 3)

 

Additional subsidy for people with fewer opportunities to cover costs based on actual costs.

 

Higher education institutions that have selected students with fewer opportunities may apply to the National Agency for an additional grant to cover the additional costs of participation of people with fewer opportunities in individual mobility activities.

Persons with fewer opportunities are eligible to receive an additional grant if their personal, physical or mental condition or state of health is such that their participation in the mobility project/activity would not be possible without this additional grant.

Institutions are invited to post on their website information on how students and staff with fewer opportunities can apply for and receive this additional grant.

The grant for people with fewer opportunities covers 100% of the additional costs incurred during the mobility of these participants abroad. The grant is calculated on the basis of actual costs, according to the supporting documents submitted. A specific communication will be published by the National Coordination Unit on an annual basis.

As an indication, the following additional needs of people with fewer opportunities will be covered, based on the individual application submitted to the EMS/NICC via the Erasmus Office, which will be assessed and the EMS/NICC will approve the expenditure on a case-by-case basis:

- Travel companion (to the host country and back)

- Assistance during the course (for note-taking etc.)

- Special teaching material (Braille, enlarged photocopies, lecture notes, etc.)

- Special transport from the institution of origin to the host institution or company and locally during the period of stay abroad

- Accommodation in a suitably equipped room (in case the student residence does not have a suitable room)

- an assistant during the day and/or night

- Patient carer

- Medical supervision (physiotherapy, regular medical check-ups in the host country)

- Special diet

- Medical consumables, if not covered by the European Health Insurance Card or a private insurance policy