Κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής

Εκτυπώσιμη μορφή

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από τον Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας και να μας καταθέσετε τα αποδεικτικά της μετακίνησής σας. 

Χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, ακολουθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments επιλέγοντας «Μετά την Μετακίνηση» και να υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

1. Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) συμπληρωμένο πλήρως και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. Θα βρείτε το έντυπο καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής του, στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ της ιστοσελίδας: https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/before_arrival

2. Ημερολόγια Πρακτικής Άσκησης (Internship Logsheets)για κάθε μήνα παραμονής σας στο εξωτερικό, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.Θα βρείτε το έντυπο καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής του, στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ της ιστοσελίδας: https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/internship_log_sheet

3. Boarding pass ή/και εισιτήριο άφιξης στην χώρα υποδοχής. 

4. Boarding pass ή/και εισιτήριο αναχώρησης από την χώρα υποδοχής

5. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης EU Survey (Ο σύνδεσμος για την τελική έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο την επόμενη της τελευταίας ημέρας της πρακτικής σας άσκησης)

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο της Πρακτικής Άσκησής σας στον Φορέα Υποδοχής, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στo Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και στα boarding pass και, εφόσον αυτό συμφωνεί με τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότησή σας θα σας καταβάλει το ποσό της χρηματοδότησης που υπολείπεται.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη από 2 μήνες (το ελάχιστο αποδεκτό από το Πρόγραμμα ERASMUS+ διάστημα) η συμμετοχή σας ακυρώνεται και θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε και την προκαταβολή της χρηματοδότησης που σας είχε καταβληθεί.

Σε περίπτωση που είχατε ζητήσει και είχε εγκριθεί η παράταση της Πρακτικής σας Άσκησης, θα σας καταβληθεί η χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο επιπλέον διάστημα, εφόσον υπάρξει αδιάθετο ποσό ή πρόσθετη χρη­ματοδότηση από το Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη σας ότι προκειμένου να μπορέ­σετε να διεκδικήσετε χρηματοδότηση για παράταση της Πρακτικής σας Άσκησης, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να έχετε εγκαίρως υποβάλει σχετικό αίτημα και να έχετε την επίσημη έγκριση τόσο από τον Φορέα Υποδοχής όσο και από το Α.Π.Θ..

Λάβετε υπόψη σας ότι σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, βασική προϋπόθεση για την καταβολή της χρηματοδότησης αποτελεί η ολοκληρωμένη υλοποίηση, από την πλευρά σας, του προγράμματος εργασιών που περιγράφεται στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships), όπως αυτό πιστοποιείται στο Ατομικό Ημερολόγιο και στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate). Εάν το περιεχόμενο της εργασίας σας ή οι δείκτες αξιολόγησής σας κριθεί ότι δεν ανταπο­κρίνονται σε αυτό για το οποίο εγκρίθηκε αρχικά η χρηματοδότησή σας, είναι δυνατόν να σας παρακρατηθεί το 20% της χρηματοδότησής σας (βάσει απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ) ή ακόμα και να σας ζητηθεί να επιστρέψετε το σύνολο των χρημάτων που σας είχε καταβληθεί.