Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση

Εκτυπώσιμη μορφή

Εφόσον με την έναρξη της μετακίνησης (ή κατά την διάρκεια) διαπιστώσετε ουσιαστικές αλλαγές στην αρχική Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση ως προς το περιεχόμενο της πρακτικής σας άσκησης (αντικείμενο/καθήκοντα)  θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση , να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής και να αποσταλούν στο Τμήμα μας προς έγκριση από το αρμόδιο Συντονιστή ECTS. Η αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Εφόσον οι αλλαγές εγκριθούν θα πρέπει το πλήρως υπογεγραμμένο δικαιολογητικό να το υποβάλετε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών στο στάδιο "ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ". 

Επισημαίνουμε οτι αν οι αλλαγές που διαπιστώσατε αφορούν αποκλειστικά στην αλλαγή του επιβλέποντά σας, δεν θα χρειαστεί να ετοιμάσετε το έγγραφο των αλλαγών αλλά να αποσταλεί ένα ενημερωτικό μήνυμα από τον υπεύθυνο του φορέα απευθείας στο Τμήμα μας (erasmus-outgoing@auth.gr).