Αναγνώριση περιόδου πρακτικής άσκησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου εργασίας στο Φορέα Υποδοχής, εφόσον εξακολουθείτε να διατηρείτε τη φοιτητική ιδιότητα κατά την επιστροφή σας στο ΑΠΘ. Λόγω της φύσης, όμως, του προγράμματος, η διαδικασία αναγνώρισης δεν είναι «αυτόματη» και εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Η εργασία στον Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να έχει σαφή σχέση με το αντικείμενο των σπου­δών σας, γεγονός που εξασφαλίζεται από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στη Συμφωνία Κατάρ­τισης και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
  • Η Πρακτική Άσκηση, με βάση τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της, θα πρέπει να αντιστοιχηθεί σε πιστωτικές μονάδες ECTS, κάτι που μπορεί να γίνει με βάση τα όσα περιλαμ­βάνονται στο Ατομικό Ημερολόγιο και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
  • Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/Σχολής σας στο Α.Π.Θ. και τη σύνδεση της Πρακτικής Άσκη­σης με τις απαιτήσεις των σπουδών σας. Στο Α.Π.Θ. υπάρχουν τμήματα στα οποία απαιτείται Πρακτι­κή Άσκηση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, άλλα για τα οποία είναι προαιρετική και άλλα στα οποία δεν προβλέπεται καθόλου.

Ανάλογα, λοιπόν, με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των σπουδών σας, το αντικείμενο και τη διάρκειά της στο εξωτερικό είναι δυνατόν η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό:

  • να ληφθεί υπόψη στην απόκτηση του τίτλου σπουδών σας συμβάλλοντας στο σύνολο των πιστω­τικών μονάδων ECTS που απαιτούνται,
  • να ληφθεί υπόψη στην απόκτηση του τίτλου σπουδών σας δίνοντας επιπλέον πι­στωτικές μονάδες ECTS -πέρα από αυτές που απαιτούνται,
  • να μη ληφθεί υπόψη στην απόκτηση του τίτλου σπουδών, αλλά να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Διπλώματος.

Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο του Τμή­ματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων/ δικαιολογητικών που θα προσκομίσετε εσείς στη Γραμματεία του Τμήματός σας μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής σας.

Επίσης, σε περίπτωση μετακίνησης με την ιδιότητα του αποφοίτου, η μετακίνηση μπορεί να καταγραφεί μόνο στο Europass Mobility Document το οποίο φροντίσει να διεκπεραιώσει το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, εφόσον υπάρχει σχετική αναφορά στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση.