Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η αξιολόγηση της εργασίας σας στον Φορέα Υποδοχής, όσον αφορά στο περιεχόμενο, στην ποιότητά της, και στον φόρτο εργασίας που αυτή συνεπάγεται, αλλά και η δυνατότητα αποτίμησής της με βάση το σύστημα ECTS, είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να «τεκμηριώσετε» την εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής, αλλά και για να δώσουμε τη δυνατό­τητα στους καθηγητές σας στο Α.Π.Θ. να απο­κτήσουν μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα για το τι κάνατε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να συναινέσουν στην πλήρη ακα­δημαϊκή της αναγνώριση, καθιερώσαμε το Ατο­μικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης.

Είναι προτιμότερο να συμπληρώσετε το έντυπο ηλεκτρονικά, καθώς πρόκειται για επίσημο έγγραφο που είναι πιθανό να το χρειαστείτε μελλοντικά για την απόδειξη της εργασιακής σας εμπειρίας. Επιπλέον, αναφορικά με τη συμπλήρωση του:

  • Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται απουσίες παρά μόνο για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας και το σχετικό φύλλο ημερολογίου θα πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση που να δικαιολογεί τις απουσίες σας. 
  • Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό φύλλο για κάθε ημερολογιακό μήνα, ανεξάρτητα από το αν εργαστήκατε όλες τις μέ­ρες του.
  • Δεν χρειάζεται να συμπληρώνετε τα Σαββατοκύριακα παρά μόνο τις εργάσιμες ημέρες του μήνα
  • Οι ώρες εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με το αρχικό Learning Agreement που καταθέσατε στο Τμήμα μας π.χ αν στο Learning Agreement αναφέρεται οτι θα εργάζεστε 40 ώρες /εβδομάδα θα πρέπει να συμπληρώνετε καθημερινά 8 ώρες απασχόλησης στο φύλλο ημερολογίου.
  • Αν προκύψουν αργίες και ο φορέας παραμείνει κλειστός, συμπληρώνετε το όνομα της αργίας στις ημέρες που δεν εργαστήκατε π.χ Christmas holidays. Θα πρέπει για όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα να υπάρχει αναφορά είτε εργαστήκατε είτε προέκυψε αργία.
  • Η περιγραφή της εργασίας σας δε χρει­άζεται να είναι πολύ αναλυτική, αλλά θα πρέπει να είναι σαφής, οπότε φροντίστε να μην επα­ναλαμβάνετε μια τυπική έκφραση σε όλα τα πεδία. Κάθε μέρα δεν είναι δυνατόν να μην έχει κάτι διαφορετικό!
  • Στο τέλος κάθε μήνα θα πρέπει να τυπώσετε το ημερολόγιο του μήνα και να ζητήσετε από τον υπεύ­θυνο της Πρακτικής Άσκησης που έχει ορι­στεί να υπογράψει. Επισημαίνουμε οτι τα φύλλα ημερολογία θα πρέπει να υπογραφούν από τον αρμόδιο που αναφέρεται ήδη στη Συμφωνία Μάθησης.