Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships)

Εκτυπώσιμη μορφή

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships).

Πρόκειται για τη δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

 • ότι ο φοιτητής θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης
 • ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ασκηθεί στο αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν, και
 • ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

Η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Μελετήστε την προσεκτικά πριν την συμπληρώσετε και την προωθήσετε για συμπλήρωση και υπογραφή στα άλλα δύο «συμβαλλόμε­να μέρη». Η συμπλήρωση είναι ηλεκτρονική. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

 • Συμπληρώστε στην ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά σας στοιχεία στο τμήμα «The Trainee». Αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας. Καλό θα ήταν να υπογράψετε πρώτοι στο έγγραφο σε περίπτωση που τα υπόλοιπα μέρη της Συμφωνίας υπογράψουν ψηφιακά.
 • Στείλτε ηλεκτρονικά την αποθηκευμένη φόρμα στον Φορέα Υποδοχής εξηγώντας στον υπεύ­θυνο που έχει οριστεί για την Πρακτική σας Άσκηση τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσει:
 1. Στον πίνακα The Receiving Organisation/Enterprise (σελ. 1), τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής.
 2. Στον πίνακα Α - Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτή καθαυτή την Πρακτική Άσκηση. Κάθε πεδίο θα πρέπει να είναι σαφές και όσο αναλυτικό χρειάζεται προκειμένου να μην υπάρξουν στη συνέχεια προβλήματα τόσο με το αντικείμενο της άσκησης, όσο και με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας σας. Φυσικά, τα όσα θα περιγραφούν εδώ δεν μπορεί να αποκλίνουν από την αρ­χική περιγραφή που περιλαμβάνεται στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) καλό θα ήταν όμως να είναι αναλυτικότερη η περιγραφή τους.
 3. Στον πίνακα C - Receiving Organisation/Enterprise, τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο Φορέας Υποδοχής ως προς την πρακτική σας άσκηση (πχ τυχόν ασφαλιστική κάλυψη).
 • Εξηγήστε στον Φορέα Υποδοχής ότι θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει στο σχετικό πεδίο τη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση αν δεν υπογράφει ψηφιακά. Θα πρέπει, στη συνέχεια, να σας την στείλει ηλεκτρονικά.
 • Μόλις λάβετε τη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να την αποστείλετε στον συντονιστή ECTS για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος/Σχολής σας (https://eurep.auth.gr/el/coordinators/traineeship ) για να συμπληρώσει τον τομέα του πίνακα Β-Sending institution, σελ. 3. Στον πίνακα των υπογραφών συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και υπογράφει στο σχετικό πεδίο. Θα πρέπει επίσης να τον ενημερώσετε για την ιδιότητά σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (ενεργός φοιτητής ή απόφοιτος) για να συμπληρώσει το κατάλληλο πεδίο. Επισημαίνουμε ότι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ιδιότητας, για παράδειγμα αν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση με την ιδιότητα του φοιτητή θα πρέπει να την διατηρήσετε μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής.
 • Τέλος, θα πρέπει να μεταφορτώσετε τη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, στην πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών (https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments ). Έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να σας ζητήσει ένα αντίγραφο και ο Φορέας Υποδοχής. Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής υπογραφής, αυτή θα πρέπει να χρησιμοποείται τελευταία και αφού έχουν μπει οι όποιες χειρόγραφες υπογραφές.