Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS για Πρακτική Άσκηση κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Συντονιστής ECTS για Πρακτική Άσκηση αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας εργασίας του Φορέα Υποδοχής
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 • Έτος εισαγωγής. Προτιμούνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 • Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα
 • Η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο  σπουδών του υποψηφίου (όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
 • H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που είναι δυνατόν να αποκομίσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από την βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
 • H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που επιδιώκει να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από τη συστατική επιστολή, το βιογραφικό σημείωμα και την επιστολή κινήτρων συμμετοχής).

Μοριοδότηση αιτήσεων

Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών με την εισαγωγή ενός ενιαίου τρόπου μοριοδότησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ με αρ. πρωτ. 22653/31-03-2014. Επίσης, πέραν των παραπάνω, αποφασίσθηκε η εισαγωγή του ελάχιστου ορίου του 50% των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στην περίοδο σπουδών μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ως προϋπόθεση επιλογής αλλά και της προτεραιότητας υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών (με τη σειρά που αναφέρονται) έναντι των προπτυχιακών φοιτητών.

Συγκεκριμένα, έχουν υιοθετηθεί πέντε βασικοί δείκτες με ειδικό συντελεστή βαρύτητας για κάθε έναν από αυτούς:

 • Γλώσσα Εργασίας (Δ1) (επίπεδο γλωσσομάθειας βάσει ΑΣΕΠ - http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp) με συντελεστή βαρύτητας 1.0
 • Ακαδημαϊκή Επίδοση (Δ2) (Μέσος όρος βαθμολογίας) με συντελεστή βαρύτητας 1.5
 • Λόγος ECTS (Δ3) (αριθμός μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/ αριθμός μονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης) με συντελεστή βαρύτητας 1.25
 • Έτος Σπουδών (Δ4) (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση προηγούμενης μετακίνησης) με συντελεστή βαρύτητας 1.0
 • Κίνητρα συμμετοχής (Δ5) με συντελεστή βαρύτητας 1.0. Σε αυτόν τον δείκτη ενσωματώνονται όλα τα κριτήρια που αφορούν στη σχέση της πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο σπουδών στο ΑΠΘ καθώς και στην προστιθέμενη αξία της επιδιωκόμενης πρακτικής άσκησης. 

Πιο αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε δείκτη έχει ως εξής:

-              Δείκτης Δ1: Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επίπεδο γλώσσας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ1)

Βεβαίωση παρακoλούθησης μαθημάτων

0.5

 Α2 ή επιτυχής εξέταση 4 προπτυχιακών μαθημάτων Ξένης γλώσσας

0.6

Β1

0.7

Β2

0.8

C1

0.9

C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1

 

-              Δείκτης Δ2: Ο λόγος του μέσου όρου βαθμολογίας προς το 10

-              Δείκτης Δ3: Ο λόγος του αριθμού των μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής προς τον αριθμό μονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης

-              Δείκτης Δ4: Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (4 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

1

0.85

2

0.90

3

0.95

4

1.00

5

0.90

6

0.80

≥7 ή προηγούμενη μετακίνηση

0.70

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (5 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

1

0.80

2

0.85

3

0.90

4

0.95

5

1.00

6

0.90

7

0.80

8 ή προηγούμενη μετακίνηση

0.70

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (6 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

1

0.75

2

0.80

3

0.85

4

0.90

5

0.95

6

1.00

7

0.90

8

0.80

≥9 ή προηγούμενη μετακίνηση

0.70

 

-              Δείκτης Δ5: Μοριοδότηση με 0, 0.25, 0.5, 0.75 και 1.

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών, έχει αφαιρεθεί ο δείκτης Δ3 και έχει εισαχθεί ως στοιχείο στον δείκτη Δ2 ο βαθμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τους υποψήφιους διδάκτορες ή ο βαθμός πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων σε περίπτωση ανομοιογένειας των στοιχείων των τρεχουσών σπουδών των παραπάνω κύκλων (π.χ. απουσία περασμένων μονάδων ECTS, μέσου όρου κτλ).

 


 

Μοριοδότηση ατόμων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες

Καθώς το ΑΠΘ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αποφασίσει την πριμοδότηση των αιτήσεων ατόμων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατηγορία.

Τα άτομα αυτά προβλέπεται να μοριοδοτούνται με 20 επιπλέον μόρια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων (εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλογής), προκειμένου να επιβραβευθεί η επιλογή τους να υπερβούν τα εμπόδια που μπορεί να τους θέτει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.


Διαδικασία επιλογής και κατανομή θέσεων

Με βάση τους παραπάνω δείκτες και τον ακόλουθο τύπο ∑=(Δ1*w1+Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4+Δ5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5) όπου w1= 1.0 , w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0 και w5=1.0, προκύπτει μία κατάταξη των φοιτητών κάθε Τμήματος η οποία αξιοποιείται από την Επιτροπή του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την τελική επιλογή των φοιτητών που θα μπορέσουν να μετακινηθούν/επιχορηγηθούν, σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που έχουν υποβάλλει αίτηση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

Καθώς πολιτική της Επιτροπής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι η προσφορά της δυνατότητας μετακίνησης στον μέγιστο δυνατό αριθμό φοιτητών, και δεδομένης της χορήγησης ενός συγκεκριμένου ποσού από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές που θα επιλεγούν είναι πιθανό να χρηματοδοτηθούν για διάρκεια μικρότερη από την αρχικά δηλωθείσα στην αίτησή τους διάρκεια, και η οποιαδήποτε παράταση θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους των επιλεγέντων φοιτητών.

Επίσης η κατανομή των προσφερομένων θέσεων ανά Τμήμα πραγματοποιείται βάσει της παρακάτω διαδικασίας:

 1. Αρχικά προσφέρεται 1 θέση σε κάθε Τμήμα, βάσει της κατάταξης που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία και αφού ελεχθούν και από την Επιτροπή του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα κριτήρια επιλογής.
 2. Στη συνέχεια, ο υπολοιπόμενος αριθμός θέσεων κατανέμεται βάσει του τύπου χ=ψ*0,4+ω*0,6 όπου χ το ποσοστό συμμετοχής των Τμημάτων στην όποια διαθέσιμη χρηματοδότηση, ψ ο λόγος του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών προς τον συνολικό αριθμό των φοιτητών του ΑΠΘ και ω ο λόγος του αριθμού αιτήσεων κάθε Τμήματος προς το συνολικό αριθμό αιτήσεων.