Γενικές Πληροφορίες

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από το 1ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος. Με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (Α' 195/06.09.2011) «ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων». Κατά συνέπεια, δυνατότητα μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το ΑΠΘ θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.


Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν
γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ

(Αναλυτικός πίνακας εδώ)

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του φορέα Υποδοχής.

 

Διαδικασία αναζήτησης φορέα υποδοχής:

Καθώς η διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΠΘ προβλέπει τη δήλωση ενός και μόνο φορεά υποδοχής και την κατάθεση της αντίστοιχης Επιστολής Αποδοχής (Letter of Acceptance - σχετικό πρότυπο υπάρχει αναρτημένο στα χρήσιμα αρχεία της υποενότητας "Διαδικασία υποβολής αίτησης"), η αναζήτηση του συγκεκριμένου φορέα είναι προτιμότερο να ξεκινήσει πολύ πριν από την ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων.

Για την παραπάνω διαδικασία, έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε αρχικά την υποενότητα "Αναζήτηση φορέα υποδοχής" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες/προϋποθέσεις" (όπου υπάρχουν προτάσεις αναζήτησης) και στη συνέχεια το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, όσον αφορά σε συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές σύνταξης του cover letter και του βιογραφικού σας σημειώματος που θα αποστείλετε στους φορείς που σας ενδιαφέρουν.

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση:

Σχετικά με τους φορείς υποδοχής, να επισημάνουμε ότι μη επιλέξιμοι φορείς είναι:

•Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
•Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)
 


Περίοδος μετακίνησης

Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών*.

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών.

  • Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)
  • Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μήνων ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Παραδείγματα:

1.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση 3 μηνών και μια δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών. (Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.

3.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

4.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών και να μετακινηθεί επίσης για πρακτική άσκηση άλλους 6 μήνες ως απόφοιτος.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus LLP/Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν με το Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές. Π.χ. ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών στον πρώτο κύκλο σπουδών με το LLP, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στον πρώτο κύκλο σπουδών με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.

*Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης

Το αντικείμενο της Πρακτικής σας Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΑΠΘ.

Επίσης, από το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρωτοβουλία Digital Opportunities Traineeships με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές όλων των γνωστικων αντικειμένων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
  • Digital graphical, mechanical or architectural design
  • Development of apps, software, scripts, or websites
  • Installation, maintenance and management of IT systems and networks
  • Cybersecurity
  • Data analytics, mining and visualisation
  • Programming and training of robots and artificial intelligence applications

Δεν εντάσσονται στις ψηφιακές δεξιότητες η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου.

Σε κάθε περίπτωση, να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, ο φοιτητής μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής). 


Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.

Στις περιπτώσεις μετακίνησης αποφοίτων, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρετικά στο Europass Mobility Document, κατόπιν αίτησης του αποφοίτου.


Γλώσσα εργασίας

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας εργασίας και κατά προτίμηση και της γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση.

English version:

Students- Internship- General Infο

Within the framework of the European Union's ERASMUS+ programme, undergraduate students (from their first year of studies), postgraduate students and doctoral candidates, who must be registered at AUTH, have the opportunity to carry out an internship abroad in Universities / Companies / Organizations, offering them at the same time a mobility grant through the sectoral action ERASMUS+ Internship.

 

Recent graduates in their first year of graduation can also move for an internship, provided that their application, which they will have submitted while they are students in their final year, has been approved. Based on the latest information we have received from the National Unit/ICU, we would like to inform you that according to the provisions of paragraph 12 of article 33 of Law 4009/2011 (A' 195/06.09.2011) "a student completes his/her studies and is awarded a degree when he/she successfully passes the courses provided for by the curriculum and accumulates the required number of credits". Therefore, only those who have recently graduated will be able to move as recent graduates and who, until the completion of the selection process by the AUTH, will have student status as defined above.

 

Eligible countries for mobility:

α) Member States of the European Union (EU)

b) The countries of the European Economic Area - EEA: Norway, Iceland, Liechtenstein

c) The non-EU partner countries: Turkey, FYROM

(Detailed table here)

Students must be enrolled in an official programme of study at the Aristotle University of Thessaloniki leading to a bachelor, master or doctoral degree. For the internship it is NOT necessary to have a student exchange agreement between the Aristotle University of Thessaloniki and the host institution.

 

Host institution search procedure:

As the application procedure at the AUTH requires the declaration of a single host institution and the submission of the corresponding Letter of Acceptance (Letter of Acceptance - a relevant template is posted in the useful files in the subsection "Application Procedure"), it is best to start the search for the specific institution well before the announcement of the application dates.

For the above procedure, you may first consult the section "Search for a host institution" of the "General information/requirements" section (where there are search suggestions) and then the Liaison Office of the AUTH, for advice on the techniques of drafting your cover letter and CV to be sent to the institutions you are interested in.

Ineligible institutions for internships:

With regard to host institutions, please note that ineligible institutions are: -European Union institutions and other European Union bodies including specialised units (the full list is available at https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

-organizations managing EU programmes (in order to avoid possible conflicts of interest and/or double funding)

Period of movement

Fellowships are awarded for an internship period abroad which may vary between two (2) and twelve (12) months*.

 

The student may move for an internship in all study periods.

The same student may receive a mobility grant for a maximum of 12 months per study cycle, regardless of the number and type of mobility (study or placement).

For recent graduates, the duration of their mobility for traineeships is counted towards the maximum of 12 months per cycle of study during which they apply for a traineeship.

Examples:

1.    During a study cycle, a student may move once for 3 months of study, once for 3 months of practical training and once for 6 months of study. (Maximum total duration of the mobility is 12 months)

2.    During a study cycle, a student may move only once for a period of 12 months.

3.    During a study cycle, a student may only move once for a 12-month placement.

4.    During a study cycle, a student may move for a 6-month internship and also move for another 6 months as a graduate.

 

Students who moved for study or placement under the Erasmus LLP/Lifelong Learning programme can move under Erasmus+ up to a maximum of 12 months per study cycle. The same applies to zero grant students. E.g. a student who had moved for 6 months of study in the first LLP cycle can move for another 6 months in the first cycle with Erasmus+ for study or placement.

*Students belonging to 5-year and 6-year departments are entitled to move for up to 24 months for the undergraduate cycle (always subject to available funding)

 

Subject of the traineeship

The subject of your internship abroad should be related to your field of study at AUTH.

 

Also, since 2018 the European Commission has adopted the Digital Opportunities Traineeships initiative to provide students of all disciplines with the opportunity to acquire digital skills in subjects for which there is a demand in the labour market.

 

A traineeship on digital skills is defined as any traineeship in which trainees receive training or do practical work experience in at least one or more of the following activities:

-Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)

-Digital graphic, mechanical or architectural design

-Development of apps, software, scripts, or websites

-Installation, maintenance and management of IT systems and networks

-Cybersecurity

-Data analytics, mining and visualization

-Programming and training of robots and artificial intelligence applications

Digital skills do not include customer service, order management, data entry or clerical tasks.

 

In any case, it should be noted that the programme supports the development of students' professional skills and not their current research activity. Accordingly, the student may work in a research institution only provided that the scope of the internship is determined by the given needs and activities of the Host Institution and is not shaped to serve part/part of a thesis or dissertation. Of course, the knowledge and skills acquired by the student, such as learning a technique, may be used by the trainee in the context of his/her personal research activities.

 

ATTENTION!!!! The Internship should not be part/part of a thesis or dissertation (it may, however, be the learning of a technique).

 

Recognition of traineeships

The period of internship abroad through the Erasmus+ programme is fully recognised if a corresponding internship period is included in the student's study programme. Otherwise, the traineeship period should be indicated in the student's Diploma Supplement.

 

In the case of mobility of graduates, the traineeship period will be recorded in the Traineeship Certificate and optionally in the Europass Mobility Document, upon request of the graduate.

 

Working language

The beneficiary must have acquired a sufficient knowledge of the working language and preferably of the language of the country to which the trainee will move.