Γενικές Πληροφορίες

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από το 1ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος. Με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (Α' 195/06.09.2011) «ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων». Κατά συνέπεια, δυνατότητα μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το ΑΠΘ θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.


Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν
γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ

(Αναλυτικός πίνακας εδώ)

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του φορέα Υποδοχής.

 

Διαδικασία αναζήτησης φορέα υποδοχής:

Καθώς η διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΠΘ προβλέπει τη δήλωση ενός και μόνο φορεά υποδοχής και την κατάθεση της αντίστοιχης Επιστολής Αποδοχής (Letter of Acceptance - σχετικό πρότυπο υπάρχει αναρτημένο στα χρήσιμα αρχεία της υποενότητας "Διαδικασία υποβολής αίτησης"), η αναζήτηση του συγκεκριμένου φορέα είναι προτιμότερο να ξεκινήσει πολύ πριν από την ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων.

Για την παραπάνω διαδικασία, έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε αρχικά την υποενότητα "Αναζήτηση φορέα υποδοχής" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες/προϋποθέσεις" (όπου υπάρχουν προτάσεις αναζήτησης) και στη συνέχεια το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, όσον αφορά σε συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές σύνταξης του cover letter και του βιογραφικού σας σημειώματος που θα αποστείλετε στους φορείς που σας ενδιαφέρουν.

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση:

Σχετικά με τους φορείς υποδοχής, να επισημάνουμε ότι μη επιλέξιμοι φορείς είναι:

•Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
•Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)
 


Περίοδος μετακίνησης

Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών*.

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών.

  • Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)
  • Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μήνων ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Παραδείγματα:

1.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση 3 μηνών και μια δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών. (Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.

3.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

4.    Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών και να μετακινηθεί επίσης για πρακτική άσκηση άλλους 6 μήνες ως απόφοιτος.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus LLP/Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν με το Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές. Π.χ. ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών στον πρώτο κύκλο σπουδών με το LLP, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στον πρώτο κύκλο σπουδών με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.

*Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης

Το αντικείμενο της Πρακτικής σας Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΑΠΘ.

Επίσης, από το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρωτοβουλία Digital Opportunities Traineeships με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές όλων των γνωστικων αντικειμένων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
  • Digital graphical, mechanical or architectural design
  • Development of apps, software, scripts, or websites
  • Installation, maintenance and management of IT systems and networks
  • Cybersecurity
  • Data analytics, mining and visualisation
  • Programming and training of robots and artificial intelligence applications

Δεν εντάσσονται στις ψηφιακές δεξιότητες η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου.

Σε κάθε περίπτωση, να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, ο φοιτητής μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής). 


Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.

Στις περιπτώσεις μετακίνησης αποφοίτων, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρετικά στο Europass Mobility Document, κατόπιν αίτησης του αποφοίτου.


Γλώσσα εργασίας

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας εργασίας και κατά προτίμηση και της γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση.