Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας από τον Φορέα Υποδοχής, καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστο­ποιήσετε την περίοδο της Πρακτικής Άσκησής σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/τη Σχολή σας.

Έχουμε ήδη αναφερθεί στα μηνιαία Ατομικά Ημερολόγια τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στο συνολικό διάστημα και να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο που έχει ορίσει ο Φορέας Υπο­δοχής (supervisor). O ίδιος θα πρέπει, επιπλέον, να συμπληρώσει το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Τraineeship Certificate). Σας συμβουλεύουμε να ενημερώσετε έγκαιρα τον υπεύθυνο για την Πρα­κτική σας Άσκηση για το έντυπο αυτό, έτσι ώστε να έχει το χρονικό περιθώριο να το συμπληρώσει σωστά και ολοκληρωμένα.

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου περιγρά­φονται τα καθήκοντα που αναλάβατε και φέρατε σε πέρας κατά τη διάρκεια της εργασίας στον Φορέα και οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τελικά αποκτήσατε. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσετε στην συμπλήρωση του πραγματικού διαστήματος υλοποίησης της πρακτικής σας (Placement Period). Στο τέλος της σελίδας θα πρέπει να συμπληρωθούν οι συνολικές ώρες εργασίας σας (σε αυτό θα σας βοη­θήσει το Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης). Ο αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στην εργασία σας και η αντιστοίχιση της εργασίας σε πιστωτικές μονάδες θα γίνει από το Τμήμα/τη Σχολή σας, όταν επιστρέ­ψετε στο Α.Π.Θ.

Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου, ο supervisor θα αξιολογήσει την απόδοσή σας κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Επειδή η αξιολόγησή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για εσάς προ­σωπικά, όσο και για τους καθηγητές σας στο Α.Π.Θ. (ιδιαίτερα σε περίπτωση που στο Τμήμα/στη Σχολή σας η Πρακτική Άσκηση βαθμολογείται), έχετε το δικαίωμα να δείτε την αξιολόγηση του supervisor πριν την ολοκληρώσει, και να συζητήσετε μαζί του ό,τι πιστεύετε ότι δεν αντιστοι­χεί στην πραγματικότητα.