Γενικά το Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Τι αλλάζει για τους σπουδαστές στο πλαίσιο του Erasmus+;

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα είναι αυξημένη με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus+ θα προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη σε φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες πριν από τη μετάβασή τους σε πανεπιστήμιο του Erasmus ή την τοποθέτησή τους σε θέση εργασίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη της ευέλικτης μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης μάθηση, θα ενθαρρυνθεί μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας.

Οι επιδοτήσεις του Erasmus+ στοχεύουν περισσότερο συγκεκριμένες ανάγκες (όπως το κόστος ζωής στη χώρα προορισμού) και θα παρέχουν ενισχυμένη υποστήριξη για σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχα περιβάλλοντα, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Οι χώρες μπορούν να συμπληρώνουν την επιδότηση της ΕΕ με συμπληρωματικές επιδοτήσεις με χρηματοδότηση από τους δικούς τους εθνικούς ή περιφερειακούς προϋπολογισμούς.

Χάρη στην εγγύηση δανείου, θα υπάρξει επίσης μεγαλύτερη υποστήριξη για φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν πλήρεις μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η εγγύηση θα ωφελήσει ιδίως τους σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένα περιβάλλοντα, που έχουν εμποδιστεί στο παρελθόν από την πραγματοποίηση σπουδών στο εξωτερικό λόγω της έλλειψης εθνικών υποτροφιών ή δανείων.

Ο νέος Χάρτης Erasmus θα συμβάλει στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εμπειρίας μάθησης, μέσω πιο αυστηρών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες θα προσδιορίζουν το ελάχιστο αναμενόμενο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων των σπουδαστών και θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για θέματα στέγασης και θεωρήσεων διαβατηρίου.

Τι αλλάζει πρακτικά;

Η παραπάνω ένταξη των δράσεων της κινητικότητας των φοιτητών για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση στο Erasmus + εχει οδηγήσει σε ορισμένες αλλαγές οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από το ακαδ. έτος 2014-2015. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές αυτές αφορούν στην περίοδο μετακίνηση των φοιτητών, στα έντυπα μετακίνησης, στη γλωσσική προετοιμασία, στη χρηματοδότηση και στους επιλέξιμους φορείς για την πρακτική άσκηση.   

Επιπλέον, στο παραπάνω πλαίσιο και λόγω της δέσμευσης του ΑΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για την ποιοτική αναβάθμιση των μετακινήσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1.       στα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών θα προστεθεί η προϋπόθεση της συγκέντρωσης του 50% των συνολικών πιστωτικών μονάδων ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης.

2.       Οι φοιτητές, που τελικά θα μετακινηθούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η περίοδος σπουδών θα θεωρείται επιτυχήςόταν αποδεικνύεται η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων, η συμμετοχή στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης (εξετάσεις γραπτές ή προφορικές/αξιολόγηση εργασιών κλπ) και η απόκτηση ενός ελάχιστου 20% επί των συνολικά δηλωθέντων ECTS μονάδων (δηλ. 6 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. εξάμηνο και 12 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. έτος).