Κινητικότητα ατόμων με αναπηρία

Εκτυπώσιμη μορφή

Το ΑΠΘ ως Ίδρυμα ιδιαίτερα ευαισθητοποημένο σε ζητήματα αναπηρίας και ατόμων με ειδικές ανάγκες, έχει υιοθετήσει ειδική πρόβλεψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες.

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 1 του νόμου υπ. Αριθ. 4452/ Τεύχος Α’, 15.2.2017, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθησημε βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.

Εφόσον, λοιπόν κάποιος φοιτητής υπάγεται πιστοποιημένα σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής (βλ. https://eurep.auth.gr/el/students/studies/evaluation), πριμοδοτείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής του με 20 επιπλέον μόρια με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες επιλογής.  

Επίσης, το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

  1. Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
  2. Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ΑΠΘ για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.
  3. Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.
  4. Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.
  5. Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
  6. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  7. Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
  8. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

 

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

-Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)

-Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό

-Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)

-Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας

-Φροντιστή ασθενούς

-Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)

-Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)

-Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση  διαλέξεων, κ.α.)

-Ειδική διατροφή

-Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Σας επισημαίνουμε ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκόμιζαν πιστοποιητικά περί του βαθμού και της σοβαρότητας της αναπηρίας τους, χωρίς να υπάρχει ανάλυση της δυσκολίας που προκαλείται στην κινητικότητα του αιτούντος και στις προκύπτουσες ειδικές απαιτήσεις, με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις και ψυχολογική επιβάρυνση των αιτούντων. Το ιατρικό πιστοποιητικό συνεπώς δεν αρκεί να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει π.χ. από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και τη δυσκολία που αυτή δημιουργεί για τη μετακίνηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ (π.χ. ανάγκη συνοδού, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης, κ.λπ.).

Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός του Προγράμματος (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν το λόγο που δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου μετακίνησης.

Όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής ανάλυσης των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων, πρέπει να γίνει εκτίμηση του συμπληρωματικού ποσού που απαιτείται.

Πρέπει, επίσης, να επισυνάπτεται βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι α) γνωρίζει πως ο μετακινούμενος είναι ανάπηρος και β) ότι πιστοποιεί πως μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη, καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.