Κινητικότητα φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το ΑΠΘ ως Ίδρυμα ιδιαίτερα ευαισθητοποημένο σε ζητήματα αναπηρίας και ατόμων με ειδικές ανάγκες, έχει υιοθετήσει ειδική πρόβλεψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες.

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 1 του νόμου υπ. Αριθ. 4452/ Τεύχος Α’, 15.2.2017, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 50% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθησημε βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.

Εφόσον, λοιπόν κάποιος φοιτητής υπάγεται πιστοποιημένα σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής (βλ. https://eurep.auth.gr/el/students/studies/evaluation), πριμοδοτείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής του με 20 επιπλέον μόρια με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες επιλογής. 

Οι φοιτητές  με λιγότερες ευκαιρίες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μετακινούμενων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες και φόβους που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αναπηρίες δεν καθίστανται πάντα αντιληπτές εκ πρώτης όψεως και πολλοί φοιτητές διστάζουν να τις κοινοποιήσουν, καθώς αποτελούν ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Στους φοιτητές  με αναπηρίες συγκαταλέγονται έτσι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών παθήσεων. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών, σύμφωνα με τον νόμο υπ.Αριθμ. 4452/2017, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. Σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές/προσωπικό που παρουσιάζουν αναπηρία 50% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ. Παροχή γενικής πληροφόρησης για τους φοιτητές/προσωπικό με αναπηρίες, από τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τόσο το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τα οποία έχει υπογράψει Συμφωνία Συνεργασίας στο πλαίσιο του ERASMUS+, θα πρέπει να δίδουν εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με :
-την προσβασιμότητα των χώρων του ιδρύματος. Συστήνεται η εισαγωγή πληροφοριών στην πλατφόρμα https://inclusivemobilityframework.eu/
-την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας της περιόδου κινητικότητας, τουλάχιστον έξι μήνες πριν.
 

Ειδικότερα όσον αφορά στους φοιτητές:
-τη δυνατότητα ειδικού διακανονισμού όσον αφορά στις εξετάσεις (πχ προφορική εξέταση, περισσότερος χρόνος)
-τη δυνατότητα παραχώρησης κατάλληλου δωματίου στη φοιτητική εστία
-τη δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών σε υγειονομικές υπηρεσίες
-τη δυνατότητα πρόσβασης σε φοιτητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από φοιτητικούς συλλόγους και τον ESN (Δίκτυο φοιτητών Erasmus+)
-Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου του γραφείου Εrasmus+ για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι ανωτέρω πληροφορίες συνιστάται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Β. Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσκολίες που σχετίζονται με το σύστημα Εκπαίδευσης, φοιτητές που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, καταγωγής (π.χ. Ρομά), θρησκείας, φοιτητές μετανάστες/πρόσφυγες, φοιτητές που αντιμετωπίζουν γεωγραφικά εμπόδια.

Στην περίπτωση των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες, κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνονται σχετικά μέτρα από το Ίδρυμα υποδοχής και να δίδεται ενημέρωση για τη δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων προφορικά. Προς τούτο, συνιστάται να υπάρχει σχετική μνεία στη διιδρυματική συμφωνία και ενημέρωση στην ιστοσελίδα σας.

Επίσης, το ίδρυμα συνιστάται να λάβει μέτρα γλωσσικής και διαπολιτισμικής προετοιμασίας φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες ώστε σε συνδυασμό με τα διαδικτυακά μαθήματα OLS να αποκτήσουν το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας για τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, σε περίπτωση που προέρχονται από κοινωνικά περιβάλλοντα (π.χ. Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες) που δεν τους επέτρεψαν να έχουν επαρκή γνώση ξένων γλωσσών πριν εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.

Η διαπολιτισμική προετοιμασία είναι επίσης σημαντική για όλους τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω της καταγωγής τους, της θρησκείας τους ή/και του γενετήσιου προσανατολισμού τους.

Σχετικές πληροφορίες συνιστάται να είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματός σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ι. Πρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, για την κάλυψη δαπανών βάσει πραγματικού κόστους. 

Tα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει φοιτητές  με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα για πρόσθετη επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στις επιμέρους δραστηριότητες κινητικότητας.
Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της επιπρόσθετης επιχορήγησης.
Τα ιδρύματα καλούνται να αναρτούν στον ιστότοπό τους πληροφορίες για το πώς μπορούν οι φοιτητές και το προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες να ζητήσουν και να λάβουν αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση.

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των συμμετεχόντων αυτών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Δημοσιεύεται σχετική ειδική ανακοίνωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού σε ετήσια βάση.
Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, βάσει της  εξατομικευμένης αίτησης που θα υποβληθεί στην ΕΜΣ/ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Erasmus, η οποία θα αξιολογηθεί και η ΕΜΣ/ΙΚΥ θα εγκρίνει τις δαπάνες κατά περίπτωση:
• Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
• Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για καταγραφή σημειώσεων κ.α.)
• Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
• Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
• Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
• Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
• Φροντιστή ασθενούς
• Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
• Ειδική διατροφή
• Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

ΙΙ. Συμπληρωματική Ενίσχυση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
Οι μετακινούμενοι είναι σημαντικό να λάβουν ενημέρωση για την επιπλέον οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, σύμφωνα με τη συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ.
Α. Μακροχρόνια κινητικότητα
Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια:
(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους,
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των εφτά χιλιάδων (7.000)ευρώ.

Ορισμοί:
➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα,ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό,για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος,στην οποία οφοιτητήςείναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις .
➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
o ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης επιπλέον χρηματοδότησης ατόμων με λιγότερες
ευκαιρίες.

Tα  ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης καλούνται να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους τις ακόλουθες πληροφορίες για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όσον αφορά στη διαδικασία για την επιπλέον χρηματοδότηση που ενδεχομένως μπορούν να λάβουν:
• Οι φοιτητές οφείλουν να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.
• Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δύνανται να λάβουν επιπλέον μόρια, όσον αφορά στην επιλογή τους, βάσει την στρατηγικής ένταξης και πολυμορφίας, όπως έχει οριστεί από το εκάστοτε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
• Οι εξερχόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματός τους. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.
• Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το οικείο γραφείο Erasmus.
• Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία/εμπόδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται για την περίπτωση ατόμων με αναπηρίες/σοβαρό πρόβλημα υγείας από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
• Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (δημόσιο νοσοκομείο) που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
• Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας/εμπόδιο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
• Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.