Διαδικασία υποβολής αίτησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική Πρόσκληση.

 Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Α.Π.Θ. ο οποίος παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας, τόσο για την επικοινωνία μαζί σας, όσο και για τη χρηματοδότησή σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε.

 

Συμπλήρωση και υποβολή της on-line αίτησης

Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει υπογράψει διμερή συμφωνία το Α.Π.Θ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του προσαρμοσμένου υποδείγματος  Europass CV.

2. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας, καθώς και όλα όσα θα έκαναν τη δική σας αίτηση να ξεχωρίσει (ένα απλό αρχείο pdf).

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες της αίτησης ανά πάσα στιγμή μέχρι την τελική υποβολή της.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί και θα αποσταλεί οριστικά εφόσον επιλέξετε το πλήκτρο «Υποβολή».

 

Προστασία δεδομένων

Τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 991391 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eurep-projects@auth.gr

 

Ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ International για Πρακτική Άσκηση

 Αν ακολουθήσετε το σύνδεσμο Οι αιτήσεις μου μπορείτε να επεξεργαστείτε την αίτηση που ενδεχομένως έχετε αποθηκεύσει προσωρινά ή να δείτε την κατάσταση των αιτήσεων που έχετε ήδη υποβάλει.