Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η αξιολόγηση της εργασίας σας στον Φορέα Υποδοχής, όσον αφορά στο περιεχόμενο, στην ποιότητά της, και στον φόρτο εργασίας που αυτή συνεπάγεται, αλλά και η δυνατότητα αποτίμησής της με βάση το σύστημα ECTS, είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να «τεκμηριώσετε» την εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής, αλλά και για να δώσουμε τη δυνατό­τητα στους καθηγητές σας στο Α.Π.Θ. να απο­κτήσουν μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα για το τι κάνατε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να συναινέσουν στην πλήρη ακα­δημαϊκή της αναγνώριση, καθιερώσαμε το Ατο­μικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης.

Μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά (προτιμότερο) ή να το τυπώσετε και να το συ­μπληρώσετε χειρόγραφα. Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό φύλλο για κάθε ημερολογιακό μήνα, ανεξάρτητα από το αν εργαστήκατε όλες τις μέ­ρες του. Η περιγραφή της εργασίας σας δε χρει­άζεται να είναι πολύ αναλυτική, αλλά θα πρέπει να είναι σαφής, οπότε φροντίστε να μην επα­ναλαμβάνεται μια τυπική έκφραση σε όλα τα πεδία. Κάθε μέρα δεν είναι δυνατόν να μην έχει κάτι διαφορετικό!

Στο τέλος κάθε μήνα ζητήστε από τον υπεύ­θυνο της Πρακτικής Άσκησης που έχει ορι­στεί να υπογράψει το μηνιαίο ημερολόγιο.