Κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής

Εκτυπώσιμη μορφή

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από τον Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας και να μας καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα(με πρωτότυπες υπογραφές):

  • Το Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης για κάθε μήνα παραμονής σας στο εξωτερικό, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.
  • Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο πλήρως και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη από 3 μήνες (το ελάχιστο αποδεκτό από το Πρόγραμμα Erasmus+ International διάστημα), η συμμετοχή σας ακυρώνεται και θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το ποσό της χρηματοδότησης που σας είχε καταβληθεί.