Αναχώρηση / Επιστροφή

Εκτυπώσιμη μορφή

Πριν από την αναχώρηση 
(από 1 μήνα έως 1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση)

Στέλνετε στο ΤΕΕΠ με εμαιλ τα παρακάτω:

 1. Τον αριθμό του IBAN. Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω του ΕΛΚΕ, συμπληρώνει και καταθέτει το έντυπο εξουσιοδότησης (πρωτότυπα υπογεγραμμένο).
 2. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησής του, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπα υπογεγραμμένη), όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.

  Διευκρινίζεται ότι η αίτηση άδειας και αντικατάστασης κατά την απουσία του μετακινούμενου κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής 

  Τα ανωτέρω μας τα προωθείτε με email στο erasmus-financial@auth.gr και στη συνέχεια καλείστε με email να έρθετε να καταθέσετε την πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση και να υπογράψετε στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) καθώς και στο Ημερολόγιο κίνησης, ώστε να ετοιμαστεί η εντολή της προχρηματοδότησης ύψους 70% του συνόλου.

Με την επιστροφή (εντός 1 εβδομάδας)

Για να λάβετε το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 30% πρέπει να:

 1. Συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο “EU survey” μετά από email που θα λάβετε απευθείας από την Κοινότητα.
 2. Στείλετε ηλεκτρονικά σύντομη Έκθεση Πεπραγμένων α) στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων β) στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων και γ) στο ΤΕΕΠ.

  και καταθέσετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

 3. Το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Certificate of Attendance) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας
  - τουλάχιστον 5 ημέρες επιμόρφωσης
 4. Τις Κάρτες επιβίβασης
 5. Το Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση
 6. Υπογράφετε ιδιοχείρως στο Ημερολόγιο κίνησης.
 7. Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της επιμόρφωσης στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα είναι στη διάθεση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, όποτε ζητηθεί.
   

Διευκρινίσεις

 1. Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της επιμόρφωσης και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της επιμόρφωσης.
 2. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 70% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναφέρονται στην Ενότητα  «Με την Επιστροφή» και κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση 30%.Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.
 3. Για τους μετακινούμενους που δεν έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Α.Π.Θ. θα πρέπει κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της επίσκεψής τους να υπάρχει σε ισχύ σύμβαση με το Α.Π.Θ. 
 4. Σε περίπτωση που το ταξίδι γίνει με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.