Αναχώρηση / Επιστροφή

Εκτυπώσιμη μορφή

Πριν από την αναχώρηση (από 1 μήνα έως 2 εβδομάδες πριν)

Στέλνετε στο ΤΕΕΠ μέσω e-mail τα παρακάτω:

 1. Τον κωδικό του IBAN. Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω του ΕΛΚΕ, συμπληρώνει και καταθέτει το έγγραφο Εντολής - Εξουσιοδότησης (απαιτείται και σε πρωτότυπα υπογεγραμμένη μορφή).
 2. Φωτοτυπία του Εισιτηρίου και της Απόδειξης πώλησής του, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 3. Φωτοτυπία του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Βάσει οδηγιών από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του Προγράμματος ERASMUS+ συνιστάται να περιλαμβάνεται και η κάλυψη επαναπατρισμού σορού.
 4. Σε περίπτωση μετακίνησης μέλους ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, απαιτείται η υποβολή της Άδειας Μετακίνησης (απαιτείται και σε πρωτότυπα υπογεγραμμένη μορφή), σύμφωνα με το έγγραφο Ο.21 της Επιτροπής Ερευνών. Στο πλαίσιο «Διάστημα Μετακίνησης» αναγράφονται οι ημερομηνίες του ταξιδιού (αναχώρηση και επιστροφή στην έδρα) και όχι το πενθήμερο της επιμόρφωσης. Για το λοιπό προσωπικό, απαιτείται η υποβολή του εγγράφου Χορήγησης άδειας για επιστημονικούς/επιμορφωτικούς λόγους.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (απαιτείται και σε πρωτότυπα υπογεγραμμένη μορφή), όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.

   

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information

Μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση eurep-projects@auth.gr και στη συνέχεια θα κληθείτε μέσω e-mail να προσέλθετε στο ΤΕΕΠ, ώστε να τα υποβάλλετε σε πρωτότυπη μορφή (όπου αυτό είναι απαραίτητο) και να υπογράψετε τη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) και το Ημερολόγιο Κίνησης για να ετοιμαστεί η εντολή της προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου.

 

 

Μετά την επιστροφή (εντός 1 εβδομάδας)

Για να λάβετε το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20%, θα χρειαστεί να υποβάλλετε ηλεκτρονικά:

 1. Το ερωτηματολόγιο EU survey, μετά από e-mail που θα λάβετε από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 2. Την Έκθεση Πεπραγμένων μέσω e-mail προς: α) την Αντιπρύτανι Ανθρώπινων Πόρων (vice-rector-hr@auth.gr) β) την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων (vice-rector-ac@auth.gr) και γ) το ΤΕΕΠ (eurep-projects@auth.gr).

   

και να καταθέσετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

 1. Το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Certificate of Attendance) από το Ίδρυμα Υποδοχής (πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο), όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας
  - τουλάχιστον 5 ημέρες επιμόρφωσης.
 2. Τις Κάρτες επιβίβασης του αεροπορικού ταξιδίου.
 3. Το Εισιτήριο τραίνου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση.

 

Κατόπιν, θα υπογράψετε το Ημερολόγιο Κίνησης για την υπολειπόμενη χρηματοδότηση. Το Υλικό, το οποίο παρήχθη ως απόρροια της επιμόρφωσης στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων όποτε ζητηθεί.

 

 

Διευκρινίσεις

 1. Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν από την έναρξη της επιμόρφωσης και μία ημέρα μετά από την τελευταία ημέρα της επιμόρφωσης.
 2. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, τα οποία ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προχρηματοδότηση του 80% καταβάλλεται με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναγράφονται στην Ενότητα «Μετά την Επιστροφή» και κατόπιν ελέγχου γίνεται η εξόφληση του υπόλοιπου 20%. Διαφορετικά, ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.
 3. Σε περίπτωση που το ταξίδι πραγματοποιηθεί με Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χριστίνα Πάσχου
Τηλέφωνο: 2310 99 5287
E-mail: eurep-projects@auth.gr