Καταβολή Χρηματοδότησης

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/ Οργανισμό Υποδοχής και ως ημερομηνία λήξης της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό θα ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα / Οργανισμό Υποδοχής. Μια ημέρα για μετακίνηση πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό [και/ή] μια ημέρα για μετακίνηση μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό θα προστεθούν στη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των ατομικών δαπανών.

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 ημέρες ανά δραστηριότητα κινητικότητας.

Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν πραγματοποιήσει την κινητικότητα και δεν ανταποκριθεί στους όρους της Σύμβασης, μέρος ή το σύνολο της επιχορήγησης θα επιστραφεί. Εν τούτοις, η επιστροφή της επιχορήγησης δεν θα αναζητηθεί στην περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας για λόγους ανωτέρας βίας.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όχι νωρίτερα από 30 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, θα καταβληθεί προχρηματοδότηση στον Συμμετέχοντα, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 80% της κοινοτικής επιχορήγησης Erasmus+ (συμπεριλαμβανομένης της ατομικής επιχορήγησης και της επιχορήγησης για δαπάνες ταξιδίου).

Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line) Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU survey) θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα προς το ΑΠΘ, μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, για καταβολή του υπολειπόμενου 20% ή του ποσού της επιχορήγησης που υπολείπεται. Η εκτίμηση του υπολειπόμενου ποσού (20% ή λιγότερο) θα γίνει μετά την αξιολόγηση της τελικής περιόδου κινητικότητας. Το ΑΠΘ έχει στη διάθεσή του 45 ημερολογιακές ημέρες για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.

Ο Συμμετέχων θα πρέπει να αποδεικνύει τις πραγματικές ημέρες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας, βασιζόμενος στο Πιστοποιητικό Συμμετοχής που θα χορηγείται από το Ίδρυμα/ Οργανισμό Υποδοχής. Ως δικαιολογητικό μετακίνησης του Συμμετέχοντα μεταξύ του ΑΠΘ και του Οργανισμού Υποδοχής πρέπει να διατηρούνται οι κάρτες επιβίβασης ή/και τα εισιτήρια, στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης.

Σχετικά με τον Τραπεζικό σας Λογαριασμό, θα χρειαστούμε την Εξουσιοδότηση προς ΕΛΚΕ (έντυπο) εάν δεν έχετε πληρωθεί στο παρελθόν από τον ΕΛΚΕ.