Προϋποθέσεις συμμετοχής και περίοδος μετακίνησης

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)

β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Προσοχή!! Για την υλοποίηση μετακίνησης είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του Ιδρύματος Υποδοχής.


Κατηγορίες βραχυχρόνιας κινητικότητας

1. Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes/BIP)

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων Προγραμμάτων, είναι τα ακόλουθα:

  • Σύνθεση: τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ( ECHE ) από 3 χώρες του Προγράμματος.
  • Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 μετακινούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού).
  • Επιλέξιμη διάρκεια: κινητικότητα με φυσική παρουσία μεταξύ 5 ημερών και 30 ημερών σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.
  • Υποχρεώσεις: Απονομή τουλάχιστον 3 μονάδων ECTS

Η ευθύνη σχεδιασμού, συμμετοχής και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών ανήκει στα επιμέρους Τμήματα, τα οποία και είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής. 

2. Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)

Για την καλύτερη κάλυψη των διαφορετικών αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψηφίων διδακτόρων και για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε σχέση με τα άτομα που έχουν την ιδιότητα του προσωπικού ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως απόφοιτοι (μεταδιδάκτορες) μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια κινητικότητα για σπουδές. Ενθαρρύνεται η προσθήκη ενός εικονικού στοιχείου στη φυσική κινητικότητα.

3. Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές, για παράδειγμα, λόγω του κλάδου σπουδών τους ή επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής, μπορεί να πραγματοποιήσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα (μικτή βραχυχρόνια δραστηριότητα).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού) και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου και την ομαδική εργασία. Η δραστηριότητα μικτής βραχυχρόνιας κινητικότητας για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.


Περίοδος μετακίνησης

Επιλέξιμη περίοδος βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 5 έως 30 ημέρες

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί με φυσική παρουσία για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών*, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)

*Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)