Αναγνώριση περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/φοιτήτριες πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, ακόμη και στις περιπτώσεις που μετακινείστε μέσω διμερούς συμφωνίας άλλου Τμήματος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε εσείς στη Γραμματεία του Τμήματός σας ή θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Επομένως, μετά την λήξη της μετακίνησής σας, θα πρέπει να στείλετε στον/στην ECTS coordinator του Τμήματός ή στην Γραμματεία του Τμήματός σας : αρχικό learning agreement, changes (εάν υπάρχει) και το Transcript of records.

Με την επιστροφή σας, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ή ο/η ects coordinator του Τμήματος σας αναλαμβάνουν την διαδικασία της αναγνώρισης της περιόδου μετακίνησης και εκδίδεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι η περίοδος αναγνωρίστηκε, αναφέροντας και τις μονάδες ECTS που πιστωθήκατε και τη βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται επίσης στο Τμήμα μας και τοποθετείται στον φάκελό σας.