Οδηγίες & Έντυπα Μετακίνησης Διδασκαλίας 2022-2024

Εκτυπώσιμη μορφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘγια Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 • Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
 • Να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης της μετακίνησης από τον συντονιστή/ρια της συμφωνίας σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 • Ο/Η μετακινούμενος/η αφού λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω:

 

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 1. Αίτηση υποψηφίου. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/apply
 2. Το έντυπο Teaching Mobility Agreement ευκρινώς σκαναρισμένο ή πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και από τα δύο Ιδρύματα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση που είναι δυσανάγνωστο πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπο.
 3. Το αντίγραφο του εγγράφου της ενημέρωσης του τμήματος σας για την απουσία από τα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα.
 4. Τον αριθμό του IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω του ΕΛΚΕ, συμπληρώνει το έντυπο εξουσιοδότησης (πρωτότυπα υπογεγραμμένο).
 5. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπα υπογεγραμμένη), όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.
 7. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

Όταν ο/η μετακινούμενος/η συλλέξει όλα τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο ή αλλοιωθεί η μορφοποίηση των εντύπων, τα προωθεί σαρωμένα στο email του ΤΕΕΠ erasmus-financial@auth.gr (τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν την αναχώρηση) και κατόπιν ελέγχου καλείται με email να προσέλθει (κλείνοντας σχετικό ραντεβού) να υπογράψει στη Σύμβαση Επιχορήγησης και στο Ημερολόγιο κίνησης (με ψηφιακή υπογραφή), προσκομίζοντας επίσης και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που έστειλε σαρωμένα (όσα έγγραφα έχουν πρωτότυπες υπογραφές), ώστε να εκδοθεί η εντολή της προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου.

 

Β. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (εντός 1 εβδομάδας)

Για να λάβει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20% ο μετακινούμενος πρέπει να:

 

1.  Συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο “Final Report Form” μετά από email που θα λάβει απευθείας από την Κοινότητα

και να καταθέσει στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα παρακάτω:

2. το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Teaching Certificate) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ή με ψηφιακή υπογραφή (είναι αναρτημένο) ή προώθηση του email του ιδρύματος υποδοχής με ψηφιακή υπογραφή του Πιστοποιητικού, όπου πρέπει να αναγράφονται:

- Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα

- οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας (ημέρες διδασκαλίας)

- τουλάχιστον 8 ώρες και 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας|

- το αντικείμενο δραστηριότητας 

3.  τις Κάρτες επιβίβασης
4.   το Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση. Όταν το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:

- φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)

- όλες οι αποδείξεις των διοδίων

- φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ. 

5.  να υπογράψει ιδιοχείρως ή με ψηφιακή υπογραφή στο Ημερολόγιο κίνησης.

Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα διατίθεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις ελέγχου.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1.   Οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας είναι 8 ανά εβδομάδα ή μικρότερης περιόδου.
2.  Η μετακίνηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για διδασκαλία πχ. Δευτέρα-Τρίτη, χωρίς να παρεμβάλλεται κενό διάστημα, διαφορετικά δεν θεωρείται επιλέξιμη.
3.  Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
4.  Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (δαπανών ταξιδίου και ατομικών δαπανών ανάλογα με τη χώρα προορισμού) είναι αναρτημένα και υπολογίζονται βάσει «μοναδιαίου κόστους» και όχι πραγματικών εξόδων. Η επιχορήγηση ΔΕΝ αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
5. Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει διαδικτυακού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

6.  Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 80% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών και της υπογραφής της Σύμβασης Επιχορήγησης σύμφωνα με την Α’ Ενότητα «Πριν την Αναχώρηση». Στην συνέχεια, σύμφωνα με την Β’ Ενότητα «Με την Επιστροφή», και κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση του 20%. Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.

7. Πρόσθετες Δαπάνες για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους:

 

Στην περίπτωση που το ποσό του προκύπτει από το διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου, τότε ο συμμετέχων δύναται να λάβει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου.

 

Παράδειγμα: έστω ότι από τον χιλιομετρητή προκύπτει ότι ο μετακινούμενος πρέπει να λάβει 360€. Οι πραγματικές δαπάνες όμως ανέρχονται στο ποσό των 550€. Τότε υπολογίζουμε: 550Χ70%=385€. Επειδή το 385>360, δηλ. το ποσό του χιλιομετρητή δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών, τότε υπολογίζουμε 550Χ80%=440€, που είναι το τελικό που πρέπει να λάβει και συνεπώς 80€ επιπλέον.

 

Βασική προϋπόθεση είναι, ο συμμετέχων να υποβάλλει αίτημα πρόσθετης επιχορήγησης πριν την έναρξη της κινητικότητας συνοδευόμενο από παραστατικά που να τεκμαίρουν το πρόσθετο κόστος της δαπάνης ταξιδίου, το οποίο πραγματοποιείται με τον πλέον οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνέχεια το αίτημα προωθείται από το ΤΕΕΠ στην Εθνική Μονάδα, προκειμένου να εγκρίνει την επιλεξιμότητα της πρόσθετης επιχορήγησης δαπανών ταξιδίου. του προκύπτει από το διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου, τότε ο συμμετέχων δύναται να λάβει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου.

8. Λόγω της πανδημίας Covid-19, προβλέπεται η δυνατότητα του συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας (μεικτή κινητικότητα /blended mobility) μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαστήματα διακοπής.
9.Υπάρχει η δυνατότητα «πράσινης» μετακίνησης, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα μας.

 

Πληροφορίες: https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching

(Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ Διδασκαλία-KA103 (EU,Τουρκία) / Διδασκαλία 2020-2022 / Οδηγίες & Έντυπα Μετακίνησης Διδασκαλίας)

Επικοινωνία: 2310-99.52.94, e-mail: erasmus-financial@auth.gr

Τεχνικά ζητήματα: 2310-99.51.67

Ώρες εξυπηρέτησης Προσωπικού (Δευτέρα-Πέμπτη: 10:00-14:00)

(για δια ζώσης εξυπηρέτηση θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού από την πλατφόρμα https://my.setmore.com/bookingpage/0cc3e7c5-6468-4828-84b4-48fd8eb29062)