Αναχώρηση / Επιστροφή

Εκτυπώσιμη μορφή

Πριν από την αναχώρηση 
(από 1 μήνα έως 2 εβδομάδες πριν την αναχώρηση)

Στέλνετε στο ΤΕΕΠ με e-mail τα παρακάτω:

 1. Τον αριθμό του ΙΒΑΝ. Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω του ΕΛΚΕ, συμπληρώνει το έντυπο εξουσιοδότησης (πρωτότυπα υπογεγραμμένο).
 2. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 3. Φωτοτυπία του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Βάσει οδηγιών από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του Προγράμματος ERASMUS+ συνιστάται να περιλαμβάνεται και η κάλυψη επαναπατρισμού σορού.
 4. Άδεια Μετακίνησης (πρωτότυπα υπογεγραμμένη), σύμφωνα με το έγγραφο Ο.21 της Επιτροπής Ερευνών. Στο πλαίσιο «Διάστημα Μετακίνησης» αναγράφονται οι ημερομηνίες του ταξιδιού (αναχώρηση και επιστροφή στην έδρα) και όχι το πενθήμερο της διδασκαλίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπα υπογεγραμμένη), όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση άδειας και αντικατάστασης κατά την απουσία του μετακινούμενου (το ανώτερο 2 εβδομάδες ανά εξάμηνο) κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής.

Όταν συλλέξετε όλα τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο ή αλλοιωθεί η μορφοποίηση των εντύπων, τα προωθείτε στο email του Τμήματός μας eurep-projects@auth.gr και στη συνέχεια καλείστε με email να έρθετε να καταθέσετε την πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση και να υπογράψετε στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) και στο Ημερολόγιο κίνησης, ώστε να ετοιμαστεί η εντολή της προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου.

Με την επιστροφή (εντός 1 εβδομάδας)

Για να λάβετε το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20% πρέπει να:

 1. Συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο “EU survey μετά από email που θα λάβετε απευθείας από την Κοινότητα και να καταθέσετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
 2. Το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Teaching Certificate) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (είναι αναρτημένο), όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας
  - τουλάχιστον 5 ημέρες διδασκαλίας και 8 ώρες ανά εβδομάδα
 3. Τις Κάρτες επιβίβασης
 4. Το Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση
 5. Υπογράφετε ιδιοχείρως στο Ημερολόγιο κίνησης.

Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα διατίθεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις ελέγχου.

Διευκρινίσεις

 1. Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της διδασκαλίας.
 2. Οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας είναι 8 ανά εβδομάδα.
 3. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 80% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναφέρονται στην Ενότητα  «Με την Επιστροφή» και κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση 20%.Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.
 4. Σε περίπτωση που το ταξίδι γίνει με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χριστίνα Πάσχου
Τηλ.: 2310 99 5287
E: eurep-projects@auth.gr