Οδηγίες & Έντυπα Μετακίνησης Διδασκαλίας 2019-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘγια Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 • Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
 • Να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης της μετακίνησης από τον συντονιστή/ρια της συμφωνίας σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 • Ο/Η μετακινούμενος/η αφού λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω:

 

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 1. Αίτηση υποψηφίου. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/apply
 2. Το έντυπο Teaching Mobility Agreement ευκρινώς σκαναρισμένο ή πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και από τα δύο Ιδρύματα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση που είναι δυσανάγνωστο πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπο.
 3. Το αντίγραφο του Αιτήματος Χορήγησης Άδειας ή της Έγκρισης Άδειας από το αντίστοιχο τμήμα.
 4. Τον αριθμό του IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω του ΕΛΚΕ, συμπληρώνει το έντυπο εξουσιοδότησης (πρωτότυπα υπογεγραμμένο).
 5. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπα υπογεγραμμένη), όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.

Συνιστάται:

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

Όταν ο/η μετακινούμενος/η συλλέξει όλα τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο ή αλλοιωθεί η μορφοποίηση των εντύπων, τα προωθεί σαρωμένα στο email του ΤΕΕΠ erasmus-financial@auth.gr (1 μήνα πριν την αναχώρηση) και κατόπιν ελέγχου καλείται με email να προσέλθει να υπογράψει στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) και στο Ημερολόγιο κίνησης, προσκομίζοντας επίσης και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που έστειλε σαρωμένα, ώστε να εκδοθεί η εντολή της προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου.

 

Β. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (εντός 1 εβδομάδας)

Για να λάβει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20% ο μετακινούμενος πρέπει να:

 1. Συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο “Final Report Form” μετά από email που θα λάβει απευθείας από την Κοινότητα και να καταθέσει στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα παρακάτω:
 2. το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Teaching Certificate) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (είναι αναρτημένο), όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας
  - τουλάχιστον 8 ώρες και 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας
  - το αντικείμενο δραστηριότητας
 3. τις Κάρτες επιβίβασης
 4. το Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση. Όταν το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.
 5. να υπογράψει ιδιοχείρως στο Ημερολόγιο κίνησης.

Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα διατίθεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις ελέγχου.

 

                                       ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας είναι 8 ανά εβδομάδα ή μικρότερης περιόδου.
 2. Η μετακίνηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για διδασκαλία πχ. Δευτέρα-Τρίτη, χωρίς να παρεμβάλλεται κενό διάστημα, διαφορετικά δεν θεωρείται επιλέξιμη.
 3. Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
 4. Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (δαπανών ταξιδίου και ατομικών δαπανών ανάλογα με τη χώρα προορισμού) είναι αναρτημένα και υπολογίζονται βάσει «μοναδιαίου κόστους» και όχι πραγματικών εξόδων. Η επιχορήγηση ΔΕΝ αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 5. Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει διαδικτυακού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 6. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 80% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναφέρονται στη Β’ Ενότητα «Με την Επιστροφή», και κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση του 20%. Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.

  

Πληροφορίες: https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching
Επικοινωνία: 2310-99.52.94, e-mail: erasmus-financial@auth.gr
Τεχνικά ζητήματα: 2310-99.51.67

Ώρες εξυπηρέτησης Προσωπικού (Δευτέρα-Πέμπτη: 10:00-14:00)