Συμφωνίες Erasmus+ (EU, Τουρκία)

Εκτυπώσιμη μορφή

Σύναψη Νέων συμφωνιών του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

 

Περίοδος Υποβολής:

Ιούλιο - Σεπτέμβριο εκάστοτε έτους

 

To Α.Π.Θ. είχε ήδη υπογράψει περί τις 1600 συμφωνίες με πάνω από 600 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Θα πρέπει, λοιπόν, οι νέες συνεργασίες που τυχόν θα υποβληθούν να αξιολογηθούν αυστηρά ως προς το κατά πόσο αποτελούν μέρος της πολιτικής του κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω:

 • Η συμφωνία να είναι συμβατή με τη στρατηγική διεθνοποίησης του ΑΠΘ.
 • Το συνεργαζόμενο Ίδρυμα να έχει αποκτήσει EUC (Ευρωπαϊκός Χάρτης ERASMUS).
 • Το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου Ιδρύματος να είναι συμβατό με το αντίστοιχο του ΑΠΘ, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των μαθημάτων των υποτρόφων ERASMUS.
 • Το συνεργαζόμενο Ίδρυμα να εφαρμόζει το Σύστημα ECTS ή άλλο Σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.
 • Εφόσον υπήρχε και στο παρελθόν παρόμοια διμερής συμφωνία, η οποία έχει λήξει, απαιτείται η αξιολόγησή της τόσο ως προς τα ποσοτικά δεδομένα (κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών) όσο και ως προς τα ποιοτικά (αναγνώριση μαθημάτων κλπ).
 • Η συμφωνία να ικανοποιεί τους γενικούς σκοπούς του εκάστοτε τμήματος, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ικανοποιητικό αριθμό μετακινούμενων.

Επιπλέον οι συμβαλλόμενες πλευρές έχουν την υποχρέωση για:

 • Την ανάρτηση των προγραμμάτων σπουδών τους στο διαδίκτυο.
 • Τη δήλωση του επιθυμητού επιπέδου γλωσσομάθειας των εισερχομένων φοιτητών και καθηγητών. Κρίνεται ως υποχρεωτικό το επίπεδο γλωσσομάθειας  για την Αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον Β2 (σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Συγκλήτου - 18599/13-03-19). Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινίζεται σε κάθε συμφωνία ο τύπος του πιστοποιητικού αναγνώρισης της γλωσσομάθειας, που είναι αποδεκτός από το κάθε Τμήμα. Προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη η σχετική λίστα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αποδεκτό και το πιστοποιητικό OLS: https://erasmusplusols.eu/en/.
 • Την έγκαιρη αποστολή της βαθμολογίας των υποτρόφων στα Πανεπιστήμια προέλευσης (Transcript of Records) όχι αργότερα των πέντε εβδομάδων μετά τη λήξη της περιόδου μετακίνησης. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης δύναται να αποτελέσει λόγο διακοπής της συνεργασίας μεταξύ δύο Ιδρυμάτων.
 • Την ενημέρωση των εταίρων για τον ενδεχόμενο τερματισμό της συνεργασίας τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος νωρίτερα

Διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών

Λόγω των απαιτήσεων ποιοτικής αξιολόγησης, οι οποίες προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ), ως προς την εφαρμογή του προγράμματος ERASMUS+, έχει καθοριστεί η ακόλουθη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών:

 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες που ενδιαφέρονται να συνάψουν νέες συμφωνίεςγια τα ακαδημαϊκά έτη 2023-29 θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στο ΤΕΕΠ μέσω σχετικού συνδέσμου - φόρμα υποβολής. Το ΤΕΕΠ θα ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για κάθε πρόταση συμφωνίας που υποβάλλεται.
 • Στη φόρμα θα υπάρχει επιπλέον η επιλογή για την παροχή της συνδυασμένης κινητικότητας (φυσική και εικονική). Τα Τμήματα και οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν αποφασίσει αν μπορούν να προσφερθούν και μαθήματα με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία για τους εισερχόμενους μετακινούμενους φοιτητές.
 • Στη συνέχεια, η συνολική λίστα με τις νέες συμφωνίες που θα έχουν υποβληθεί, θα σταλεί από το ΤΕΕΠ στους Συντονιστές ECTS, οι οποίοι θα υποβάλουν προς έγκριση τον κατάλογο των προτεινόμενων συμφωνιών του Τμήματός τους στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση.
 • Τέλος, τα Τμήματα καταθέτουν τον τελικό κατάλογο των εγκεκριμένων συμφωνιών το συντομότερο δυνατό - μέσα στον Οκτώβριο - στο ΤΕΕΠ, το οποίο θα φροντίσει για την μεταφόρτωση τους στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, την ενημέρωση των Ιδρυμάτων του εξωτερικού  και την διεκπεραίωσή τους, με τελική προθεσμία αποδοχής και υπογραφής και από τους δύο εταίρους τον Δεκέμβριο εκάστοτε έτους.

Το σύνολο των υπογεγραμμένων συμφωνιών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS+ υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ https://eurep.auth.gr/el.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΕΕΠ, κ. Κριστίνα Μαντασασβίλη - τηλ. 2310-995289, email: erasmus-agreements@auth.gr