Διαδικασία αποζημίωσης Erasmus+/COVID-19

Εκτυπώσιμη μορφή

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με τις μετακινήσεις φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση που επηρεάζονται από την πανδημία του COVID-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Όσοι φοιτητές ξεκίνησαν την μετακίνησή τους εντός του χειμερινού εξαμήνου και την ολοκλήρωσαν βάσει αποδεικτικών μέχρι και τις 11/03/2020, η εκκαθάριση της μετακίνησής τους θα γίνει βάσει των όρων που ισχύουν στο πρόγραμμα

2. Όσοι φοιτητές ξεκίνησαν την μετακίνησή τους εντός του χειμερινού εξαμήνου και την ολοκλήρωσαν βάσει αποδεικτικών μετά τις 11/03/2020, θα λάβουν το σύνολο του υπολειπόμενου 20% της επιχορήγησής τους ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη ολοκλήρωση της μετακίνησης (όπως αυτή ορίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων).  Σε όσους δόθηκε παράταση για το εαρινό εξάμηνο,  θα ισχύσουν για το χειμερινό εξάμηνο όσα αναφέρονται παραπάνω, ενώ για το εαρινό τα όσα αναφέρονται στο σημείο 5.                    

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

3. Όσοι φοιτητές μετακινήθηκαν στο ίδρυμα/φορέα υποδοχής εντός του εαρινού εξαμήνου και συνεχίζουν τη φοίτησή τους μέσω της Online παρακολούθησης μαθημάτων/τηλεργασίας είτε στη χώρα υποδοχής είτε στην Ελλάδα, θα θεωρηθούν ότι υλοποιούν κανονικά την μετακίνησή τους, και επομένως το ΤΕΕΠ θα προχωρήσει στην εκκαθάριση των μετακινήσεών τους στο τέλος της μετακίνησης, και με βάση τα ισχύοντα.

4. Όσοι φοιτητές είχαν υπογράψει σύμβαση μετακίνησης με έναρξη εντός του εαρινού εξαμήνου, αλλά δεν αναχώρησαν λόγω της απόφασης του Ιδρύματος για αναστολή όλων των μετακινήσεων από 12/3 και μετά, και αποφάσισαν την ακύρωση της μετακίνησής τους, θα αποζημιωθούν βάσει των πραγματικών δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ως προς τη μετάβασή τους στο ίδρυμα υποδοχής (αεροπορικό εισιτήριο),  τη στέγασή τους (διαμονή) και δαπάνες για υποχρεωτικά τέλη που ζήτησε ενδεχομένως το Ίδρυμα Υποδοχής (εγγραφής, βιβλιοθήκης, φοιτητικής κάρτας κλπ.). Όσοι έχουν λάβει ήδη το 80% της επιχορήγησης, θα επιστρέψουν την όποια διαφορά προκύψει, ενώ σε όσους δεν πιστώθηκε το 80%, θα πιστωθεί το ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης βάσει πραγματικών δαπανών.

5. Όσοι φοιτητές μετακινήθηκαν στο ίδρυμα/φορέα υποδοχής εντός του εαρινού εξαμήνου και ακύρωσαν την μετακίνησή τους, θα αποζημιωθούν για τις πραγματικές ημέρες παραμονής στην χώρα υποδοχής (έναρξη της μετακίνησης βάσει ημερομηνίας έναρξης μετακίνησης στη σύμβαση επιχορήγησης και λήξη βάσει ημερομηνίας αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής στην Ελλάδα), τις δαπάνες μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στην Ελλάδα (μία μόνο μετακίνηση)  τις δαπάνες διαμονής και δαπάνες για υποχρεωτικά τέλη που ζήτησε ενδεχομένως το Ίδρυμα Υποδοχής (εγγραφής, βιβλιοθήκης, φοιτητικής κάρτας κλπ.) , ενώ η όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με το αρχικό ποσό που έλαβαν οι φοιτητές θα πρέπει να επιστραφεί. Οι δαπάνες αυτές θα αφορούν μόνο στα ποσά για τα οποία δεν υπήρξε πιστοποιημένα δυνατότητα επιστροφής/αποζημίωσης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στις ανωτέρω κατηγορίες 4  και 5 είναι:

  • Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης:

-          Για την περίπτωση 4: Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα/άλλο μέσο μεταφοράς για το ποσό που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου

-          Για την περίπτωση 5: Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης

 

  • Αποζημίωση δαπανών διαμονής:

Συμβόλαιο στέγασης, αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα (email) του ιδιοκτήτη ή της φοιτητικής εστίας για το ποσό που παρακρατείται,

 

  • Αποζημίωση για υποχρεωτικά τέλη:

Απόδειξη πληρωμής για υποχρεωτικά τέλη που ζήτησε ενδεχομένως το Ίδρυμα Υποδοχής (εγγραφής, βιβλιοθήκης, φοιτητικής κάρτας κλπ.) και βεβαίωση ή απόδειξη για τυχόν επιστρεφόμενο ποσό για τα τέλη αυτά

  • Αποζημίωση δαπανών ασφάλισης (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση)

Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται.

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο, ότι δεν θα αποζημιωθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης και ότι σε περίπτωση μη ακύρωσης του αεροπορικού εισιτηρίου, δεν θα γίνει χρήση του (βλ. συνημμένο υπόδειγμα ΥΔ αποζημίωσης) (υποχρεωτικό για τις περιπτώσεις 4 και 5)
  • Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) (υποχρεωτικό για τις περιπτώσεις 4 και 5)

 

Να επισημάνουμε ότι προτεραιότητα στην αποστολή, έλεγχο και διεκπεραίωση των δικαιολογητικών θα δοθεί στην κατηγορία 4, και μετά θα ακολουθήσει η κατηγορία 5.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που υπάγονται στην κατηγορία 4, θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και τις 24 Απριλίου 2020 στο email: erasmus-financial@auth.gr

Οι φοιτητές που υπάγονται στην κατηγορία 5, θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 25 Απριλίου - 10 Μαΐου στο email:

erasmus-financial@auth.gr

Οι υπόλοιπες κατηγορίες με την ολοκλήρωση της κινητικότητας- του προγράμματος στο email:  erasmus-outgoing@auth.gr

 

Τέλος, σχετικά με διάφορα ερωτήματα που τίθενται στο Τμήμα μας για το πρόγραμμα των Σπουδών και της Πρακτικής Άσκησης( π.χ μεταφορά κινητικοτήτων στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τρόπος επιλογής ενδιαφερόμενων, διαδικασία χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα νέων ημερομηνιών σε συνεννόηση με τον φορέα υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση), θα λάβετε σχετική ενημέρωση, εφόσον υπάρξουν νεότερα από την Εθνική Μονάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: Βάσει των απαντήσεων που έχει λάβει η Εθνική Μονάδα προς το παρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν προβλέπεται να λάβουν επιχορήγηση οι φοιτητές για το διάστημα των διαδικτυακών μαθημάτων στην Ελλάδα χωρίς να έχει προηγηθεί φυσική μετακίνηση. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν αποζημίωση για τυχόν δαπάνες που καταβλήθηκαν, θα πρέπει να ακυρώσουν τη μετακίνηση και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της περίπτωσης 4.