Οδηγίες Μετακίνησης Διδασκαλίας 2016-2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 • Να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης της μετακίνησης από τον συντονιστή/ρια της συμφωνίας σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 • Ο μετακινούμενος αφού λάβει ηλεκτρονικό  μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης  από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

 

Α. Πριν από την αναχώρηση (από 1 μήνα έως 1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση)

 1. Αίτηση υποψηφίου. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/apply.
 2. Το έντυπο Teaching Mobility Agreement ευκρινώς σκαναρισμένο με έγχρωμες υπογραφές ή πρωτότυπα υπογεγραμμένο και από τα δύο Ιδρύματα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση που είναι δυσανάγνωστο να κατατεθεί πρωτότυπο.
 3. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος για τα οφέλη της μετακίνησης πρωτότυπα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, καθώς και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο μετακινούμενο.
 4. Τον αριθμό του ΑΦΜ καθώς και του IBAN από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος  δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω του ΕΛΚΕ, συμπληρώνει το έντυπο εξουσιοδότησης (πρωτότυπα υπογεγραμμένο).
 5. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπα υπογεγραμμένη), όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση άδειας και αντικατάστασης κατά την απουσία του μετακινούμενου (το ανώτερο 2 εβδομάδες ανά εξάμηνο) κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός του.
Συνιστάται επίσης η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.
Όταν συλλέξει όλα τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο ή αλλοιωθεί η μορφοποίηση των εντύπων, τα προωθεί σαρωμένα στο email του Τμήματός  erasmus-financial@auth.gr και κατόπιν ελέγχου καλείται με email να έρθει να υπογράψει στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) και στο Ημερολόγιο κίνησης, ώστε να εκδοθεί η εντολή της προχρηματοδότησης  ύψους 80% του συνόλου.

 

Β. Με την επιστροφή (εντός  1 εβδομάδας)

Για να λάβει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20% ο μετακινούμενος πρέπει να:

 1. Συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο Final Report Form μετά από email που θα λάβει απευθείας από την Κοινότητα και να καταθέσει στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
 2. Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Teaching Certificate) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (είναι αναρτημένο), όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας
  - τουλάχιστον 8 ώρες και 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας
 3. Κάρτες επιβίβασης
 4. Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση. Όταν το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.
 5. να υπογράψει ιδιοχείρως στο Ημερολόγιο κίνησης.

Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα διατίθεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις ελέγχου.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας είναι 8 ανά εβδομάδα ή μικρότερης περιόδου.
 2. Η μετακίνηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  διδασκαλία πχ. Δευτέρα-Τρίτη, χωρίς να παρεμβάλλεται κενό διάστημα, διαφορετικά δεν θεωρείται επιλέξιμη.
 3.  Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
 4. Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (δαπανών ταξιδίου και ατομικών δαπανών ανάλογα με τη χώρα προορισμού) είναι αναρτημένα και υπολογίζονται βάσει «μοναδιαίου κόστους» και όχι πραγματικών εξόδων. Η επιχορήγηση δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 5. Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει διαδικτυακού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 80% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναφέρονται στη Β’  Ενότητα  «Με την Επιστροφή», που κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση 20%. Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.

 

Πληροφορίες:

τηλ: 2310-99.52.94, 99.52.89, e-mail: erasmus-financial@auth.gr
Ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Πέμπτη: 10:00-14:00)