Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (KA131) 2023-2025

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (KA131) 2023-2025, ανακοινώνει την Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ. για Διδασκαλία σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η  επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται να καλύψει περίπου 150 θέσεις.

 

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching (Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ Διδασκαλία-KA131 (EU,Τουρκία) /Διδασκαλία 2023-2025 / Οδηγίες & Έντυπα Μετακίνησης Διδασκαλίας).

 

Οι διδάσκοντες/ουσες για τη μετακίνησή τους θα λάβουν επιχορήγηση:

α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και 

β) για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση σκοπεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας (ταξιδίου και ατομικές δαπάνες) στη χώρα υποδοχής και ΔΕΝ αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

γ) υπάρχει η δυνατότητα «πράσινης» μετακίνησης, μετά από σχετική επικοινωνία με το τμήμα μας. 

 

Προβλέπεται η δυνατότητα του συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας (μεικτή κινητικότητα /blended mobility) μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαστήματα διακοπής.

 

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall
 2. Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
 4. Η δραστηριότητα να αναφέρεται αποκλειστικά σε διδασκαλία (ή συνδυασμό με επιμόρφωση) και ΟΧΙ σε επιμόρφωση,συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop, κ.λπ.
 5. Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
 6. Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί  έως την 21η Ιουλίου 2025.
 7. Η υποβολή δήλωσης είναι ηλεκτρονική και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή δεν γίνονται δεκτά.

 

Β. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Δήλωσης

 1. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού του/της λογαριασμού, δηλώνει ηλεκτρονικά έως την 14η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/register μία μόνο μετακίνηση που προτίθεται να υλοποιήσει έως την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση που επιθυμεί να δηλώσει και δεύτερη μετακίνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα μας.  
 2. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί από το/τη συντονιστή/ρια της συμφωνίας και στην περίπτωση που άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματός του/της ή άλλων Τμημάτων με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μετακίνηση μέσω της συμφωνίας του/της.
 3. Σε κάθε υποψήφιο/α μετακινούμενο/η αντιστοιχεί μία δήλωση.
 4. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, αφού συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα, αναρτά την Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) που έχει λάβει από το Ίδρυμα Υποδοχής (γίνονται δεκτές και επιστολές με ψηφιακή υπογραφή). Στην Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής θα πρέπει να αναγράφονται:

  - το χρονικό διάστημα και οι ώρες της διδασκαλίας
  - το Τμήμα του Ιδρύματος στο οποίο θα υλοποιηθεί η διδασκαλία
  - το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος της Επιστολής.

  Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ στο σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching/instructions/2022

 5. Αποθήκευση της δήλωσης και υποβολή της.
 6. Λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος για την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης. Εάν δε λάβετε το αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής της δήλωσής σας άμεσα, η δήλωσή σας δεν θεωρείται έγκυρη.
 7. Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας η ηλεκτρονική δήλωση απενεργοποιείται. Το ΤΕΕΠ επιθυμεί να επαναλάβει, ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης αντιμετώπισης όλων των υποψηφίων, κανένα έγγραφο δεν παραλαμβάνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας σε οποιαδήποτε μορφή.

 

Γ. Διαδικασία Επιλογής

Θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για πρώτη φορά.
 2. Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

Σημειώνεται, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο διδακτικό προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος μας (σχετ. link https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching/estw), μπορείτε να ενημερωθείτε για τις οργανωμένες εβδομάδες διδασκαλίας (Staff Teaching Weeks) που διοργανώνονται από τα αντίστοιχα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού. Η συμμετοχή σας σε αυτές τις εβδομάδες διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κινητικότητα διδασκαλίας, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχοι όροι που θέτει το πρόγραμμα και έχει γίνει η τελική επιλογή σας από την αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζουμε ότι, θα πρέπει να ενημερώνετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις επισκέψεις μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Τμήματα του Α.Π.Θ. βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ131).

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ που ενδιαφέρονται για κινητικότητα διδασκαλίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών.

 

 Επικοινωνία: Κουτσελίνης Ι., email: erasmus-financial@auth.gr, τηλ: 2310-99.52.94

 Τεχνικά ζητήματα: Σελαλμαζίδης Αναστ., email: anselal@auth.gr, τηλ: 2310-99.51.67

 

 Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-14:00

(για δια ζώσης εξυπηρέτηση θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού από την πλατφόρμα https://my.setmore.com/bookingpage/0cc3e7c5-6468-4828-84b4-48fd8eb29062)