Αποτελέσματα A' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2022-2024 (ΚΑ131)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 23 Οκτωβρίου 2023 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 05-09-2023 A’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ131) 2022-2024 για Διδασκαλία:

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2022E-STA-OUT0001

NAI

2

2022E-STA-OUT0002

NAI

3

2022E-STA-OUT0003

NAI

4

2022E-STA-OUT0004

NAI

5

2022E-STA-OUT0005

NAI

6

2022E-STA-OUT0006

NAI

7

2022E-STA-OUT0007

NAI

8

2022E-STA-OUT0008

NAI

9

2022E-STA-OUT0009

ΟΧΙ

10

2022E-STA-OUT0010

NAI

11

2022E-STA-OUT0011

NAI

12

2022E-STA-OUT0012

NAI

13

2022E-STA-OUT0013

NAI

14

2022E-STA-OUT0014

NAI

15

2022E-STA-OUT0015

NAI

16

2022E-STA-OUT0016

NAI

17

2022E-STA-OUT0017

NAI

18

2022E-STA-OUT0018

NAI

19

2022E-STA-OUT0019

NAI

20

2022E-STA-OUT0020

NAI

21

2022E-STA-OUT0021

NAI

22

2022E-STA-OUT0022

NAI

23

2022E-STA-OUT0023

NAI

24

2022E-STA-OUT0024

NAI

25

2022E-STA-OUT0025

NAI

26

2022E-STA-OUT0026

NAI

27

2022E-STA-OUT0027

NAI

28

2022E-STA-OUT0028

NAI

29

2022E-STA-OUT0029

NAI

30

2022E-STA-OUT0030

NAI

31

2022E-STA-OUT0031

NAI

32

2022E-STA-OUT0032

NAI

33

2022E-STA-OUT0033

NAI

34

2022E-STA-OUT0034

NAI

35

2022E-STA-OUT0035

NAI

36

2022E-STA-OUT0036

NAI

37

2022E-STA-OUT0037

NAI

38

2022E-STA-OUT0038

ΝΑΙ

39

2022E-STA-OUT0039

ΝΑΙ

40

2022E-STA-OUT0040

ΝΑΙ

41

2022E-STA-OUT0041

ΝΑΙ

42

2022E-STA-OUT0042

ΝΑΙ

43

2022E-STA-OUT0043

ΝΑΙ

44

2022E-STA-OUT0044

ΝΑΙ

45

2022E-STA-OUT0045

ΝΑΙ

46

2022E-STA-OUT0046

ΝΑΙ

47

2022E-STA-OUT0047

ΝΑΙ

48

2022E-STA-OUT0048

ΝΑΙ

49

2022E-STA-OUT0049

ΝΑΙ

50

2022E-STA-OUT0050

ΝΑΙ

51

2022E-STA-OUT0051

ΝΑΙ

52

2022E-STA-OUT0052

ΝΑΙ

53

2022E-STA-OUT0053

ΝΑΙ

54

2022E-STA-OUT0054

ΝΑΙ

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  2. Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  4. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  5. Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
  6. Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί  έως τις 30/06/2024.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  1. 1.         Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  2. 2.         Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας  (εφόσον ο αριθμός των δηλώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν):

  1. 1.      Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για διδασκαλία για πρώτη φορά μέσω της συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος Erasmus+ (KA131).
  2. 2.      Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του      Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Συνιστάται η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, καθώς και η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος  (σχετ. σύνδεσμος: https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching/instructions/2022 ) τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση σας, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη επιχορήγησης σας.