Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας Erasmus+ (Erasmus+ Blended Intensive Programmes)

Εκτυπώσιμη μορφή

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη νέα δυνατότητα της δράσης Εrasmus+ ΚΑ131- Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού που αφορά στη διοργάνωση ή συμμμετοχή των Τμημάτων του Α.Π.Θ. σε Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας Erasmus+ (Erasmus+ Blended Intensive Programmes/BIP) και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων Προγραμμάτων, είναι τα ακόλουθα:

 • Σύνθεση: τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ( ECHE ) από 3 χώρες του Προγράμματος. Επιπλέον, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή ίδρυμα που εδρεύει σε μια χώρα του Προγράμματος.
 • Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 μετακινούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού).
 • Επιλέξιμη διάρκεια: κινητικότητα με φυσική παρουσία μεταξύ 5 ημερών και 30 ημερών και να συνδυάζεται με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.
 • Υποχρεώσεις: Απονομή τουλάχιστον 3 μονάδων ECTS

Το ΑΠΘ μπορεί είτε να συμμετέχει είτε να οργανώσει ένα ή περισσότερα BIPs, και η ευθύνη σχεδιασμού, συμμετοχής και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών θα ανήκει στα επιμέρους Τμήματα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τα οποία και θα ορίσουν ένα μέλος ΔΕΠ ως «Συντονιστή/Συντονίστρια» του συγκεκριμένου προγράμματος. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα αναλάβει,

 • σε περίπτωση συμμετοχής, μόνο την επιχορήγηση των μετακινούμενων μέχρι του αριθμού των 5 φοιτητών και 1 μέλους ΔΕΠ ανά BIP μέσω των κονδυλίων κινητικότητας ατόμων και για αριθμό BIP που θα αποφασίσει η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων, και,
 • σε περίπτωση διοργάνωσης, την υποστήριξη του Τμήματος-διοργανωτή μόνο κατά την υποδοχή των συμμετεχόντων, και εφόσον η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ εγκρίνει τη χρηματοδότηση της διοργάνωσης του συγκεκριμένου BIP.

Προϋποθέσεις ένταξης ενός BIP στον προγραμματισμό του Ιδρύματός μας είναι οι ακόλουθες:

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε BIP
  1. Ύπαρξη ισχύουσας διμερούς συμφωνίας Erasmus+ μεταξύ του ενδιαφερόμενου Τμήματος και του Ιδρύματος-οργανωτή του BIP σε ισχύ κατά το ακαδημαϊκό έτος υλοποίησης του BIP
  2. Ύπαρξη πρόσθετου διμερούς συμφωνητικού που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το BIP (περιεχόμενο, διάρκεια, περίοδο υλοποίησης, απονομή ECTS μονάδων, αριθμό αναφοράς/ID στο Beneficiary Module) και τη δέσμευση συμμετοχής σε αυτό.
  3. Αναλυτική περιγραφή του BIP από τον Συντονιστή (στόχος, περιεχόμενο προγράμματος, αναμενόμενα αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία για το συμμετέχον Τμήμα και το Ίδρυμα)
  4. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος που θα εγκρίνει τη συμμετοχή του Τμήματος στο συγκεκριμένο BIP, θα περιλαμβάνει τον ορισμό του Συντονιστή/Συντονίστριας και θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν (διαδικασία αίτησης, κριτήρια και διαδικασία επιλογής, διαδικασία αναγνώρισης των ECTS μονάδων που θα απονεμηθούν με την ολοκλήρωση του προγράμματος).
 2. Προϋποθέσεις διοργάνωσης BIP
  1. Ύπαρξη διμερών συμφωνιών Erasmus+ σε ισχύ κατά το ακαδημαϊκό έτος υλοποίησης του BIP μεταξύ του ενδιαφερόμενου Τμήματος-διοργανωτή του BIP και των ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν
  2. Letter of Intent των ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στο BIP, το οποίο θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευσή τους
  3. Αναλυτική περιγραφή του BIP από τον Συντονιστή (στόχος, περιεχόμενο προγράμματος, αναμενόμενα αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία για το συμμετέχον Τμήμα και το Ίδρυμα)
  4. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος που θα εγκρίνει τη διοργάνωση του συγκεκριμένου BIP από το Τμήμα, θα περιλαμβάνει τον ορισμό του Συντονιστή/Συντονίστριας και θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν (διαδικασία αίτησης, κριτήρια και διαδικασία επιλογής, διαδικασία αναγνώρισης των ECTS μονάδων που θα απονεμηθούν με την ολοκλήρωση του προγράμματος).

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του Διδακτικού προσωπικού του ιδρύματός μας που ενδιαφέρονται να δρομολογήσουν τη συμμετοχή ή τη διοργάνωση ενός BIP, θα πρέπει

α) να λάβουν υπόψη τους την ανωτέρω διαδικασία κατα την επικοινωνία τους με τους πιθανούς εταίρους τους 

β) να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου εκάστου έτους αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος (είτε για συμμετοχή είτε για διοργάνωση BIP) 

γ) να καταθέσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω κατά περίπτωση.