Πρόσκληση Erasmus+ International εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022 - 2023

Εξερχόμενο Προσωπικό για Επιμόρφωση

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022 - 2023 για Εξερχόμενο προσωπικό για Επιμόρφωση.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12/01/2023 - 17/02/2023, ώρα 15:00

Περίοδος υλοποίησης κινητικοτήτων: 20/03/2023 – 21/07/2023

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι

  • μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης

ή

  • μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ΑΠΘ ή ΙΔΑΧ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων. 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προκειμένου να ελέγξετε τις δυνατότητες μετακίνησης, παρακαλούμε πρώτα να συμβουλευτείτε τον πίνακα Διαθέσιμες Κινητικότητες, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις προς μία χώρα μπορούν να υλοποιηθούν κινητικότητες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του ΑΠΘ στη συγκεκριμένη χώρα και να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να διερευνήσετε τη δυνατότητα μετακίνησης για επιμόρφωση.

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο: 

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTT 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement για Επιμόρφωση ΚΑ107

3)  Απλή μετάφραση του Mobility Programme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information  (δεξιά στο μενού)

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Επιπλέον, εξετάζεται αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

Πληροφορίες:

Νίκος Λιόλιος, 2310  99 5291 / eurep-projects@auth.gr