Αποτελέσματα A' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2023 (ΚΑ131)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 27-10-2022 A’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ131) 2021-2022 για Διδασκαλία:

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2021E-STA-OUT0001

NAI

2

2021E-STA-OUT0002

NAI

3

2021E-STA-OUT0003

NAI

4

2021E-STA-OUT0004

NAI

5

2021E-STA-OUT0005

NAI

6

2021E-STA-OUT0006

NAI

7

2021E-STA-OUT0007

NAI

8

2021E-STA-OUT0008

NAI

9

2021E-STA-OUT0009

NAI

10

2021E-STA-OUT0010

NAI

11

2021E-STA-OUT0011

NAI

12

2021E-STA-OUT0012

NAI

13

2021E-STA-OUT0013

NAI

14

2021E-STA-OUT0014

NAI

15

2021E-STA-OUT0015

NAI

16

2021E-STA-OUT0016

NAI

17

2021E-STA-OUT0017

NAI

18

2021E-STA-OUT0018

NAI

19

2021E-STA-OUT0019

NAI

20

2021E-STA-OUT0020

NAI

21

2021E-STA-OUT0021

NAI

22

2021E-STA-OUT0022

NAI

23

2021E-STA-OUT0023

NAI

24

2021E-STA-OUT0024

NAI

25

2021E-STA-OUT0025

NAI

26

2021E-STA-OUT0026

NAI

27

2021E-STA-OUT0027

NAI

28

2021E-STA-OUT0028

NAI

29

2021E-STA-OUT0029

NAI

30

2021E-STA-OUT0030

NAI

31

2021E-STA-OUT0031

NAI

32

2021E-STA-OUT0032

NAI

33

2021E-STA-OUT0033

NAI

34

2021E-STA-OUT0034

NAI

35

2021E-STA-OUT0035

NAI

36

2021E-STA-OUT0036

NAI

37

2021E-STA-OUT0037

NAI

38

2021E-STA-OUT0038

NAI

39

2021E-STA-OUT0039

NAI

 

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. 1.         Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  2. 2.         Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  3. 3.         Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  4. 4.         Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  5. 5.         Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
  6. 6.      Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί  έως τις 30/09/2023.

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  1. 1.         Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  2. 2.         Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας  (εφόσον ο αριθμός των δηλώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν):

  1. 1.      Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για διδασκαλία για πρώτη φορά μέσω της συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος Erasmus+ (KA131).
  2. 2.      Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του      Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

 

 

Συνιστάται η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, καθώς και η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος  (σχετ. σύνδεσμος: https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching/instructions/2021 ) τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση σας, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη επιχορήγησης σας.