Αποτελέσματα A' Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2023

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 και βάσει των κριτηρίων επιλογής και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 25-10-2022 A΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΑ131) έτους 2021-2023 για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+, παρατίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν στα μέλη Διδακτικού και Λοιπού Προσωπικού του Α.Π.Θ.:

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

1

2021E-STT-OUT0002

ΝΑΙ

2

2021E-STT-OUT0004

ΝΑΙ

3

2021E-STT-OUT0006

ΝΑΙ

4

2021E-STT-OUT0009

ΝΑΙ

5

2021E-STT-OUT0010

ΝΑΙ

6

2021E-STT-OUT0011

OXI

7

2021E-STT-OUT0012

ΝΑΙ

8

2021E-STT-OUT0013

ΝΑΙ

9

2021E-STT-OUT0014

ΝΑΙ

10

2021E-STT-OUT0015

ΝΑΙ

11

2021E-STT-OUT0017

ΝΑΙ

12

2021E-STT-OUT0018

ΝΑΙ

13

2021E-STT-OUT0021

ΝΑΙ

14

2021E-STT-OUT0023

ΝΑΙ

15

2021E-STT-OUT0024

ΝΑΙ

16

2021E-STT-OUT0025

ΝΑΙ

17

2021E-STT-OUT0026

ΝΑΙ

18

2021E-STT-OUT0027

ΝΑΙ

19

2021E-STT-OUT0030

ΝΑΙ

20

2021E-STT-OUT0031

ΝΑΙ

21

2021E-STT-OUT0032

ΝΑΙ

22

2021E-STT-OUT0034

ΝΑΙ

23

2021E-STT-OUT0035

ΝΑΙ

24

2021E-STT-OUT0036

ΝΑΙ

25

2021E-STT-OUT0037

ΝΑΙ

26

2021E-STT-OUT0038

ΝΑΙ

27

2021E-STT-OUT0039

ΝΑΙ

28

2021E-STT-OUT0040

ΝΑΙ

29

2021E-STT-OUT0041

ΝΑΙ

30

2021E-STT-OUT0042

ΝΑΙ

31

2021E-STT-OUT0043

ΝΑΙ

32

2021E-STT-OUT0044

ΝΑΙ

33

2021E-STT-OUT0046

ΝΑΙ

34

2021E-STT-OUT0047

ΝΑΙ

35

2021E-STT-OUT0048

ΝΑΙ

36

2021E-STT-OUT0050

ΝΑΙ

37

2021E-STT-OUT0051

ΝΑΙ

38

2021E-STT-OUT0053

ΝΑΙ

39

2021E-STT-OUT0054

ΝΑΙ

40

2021E-STT-OUT0055

ΝΑΙ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας (εφόσον ο αριθμός των δηλώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν):

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί για Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ 131 συνέχεια του ΚΑ103) κατά τις τρεις τελευταίες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής.
 3. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα).  Σ’ αυτή την περίπτωση προηγούνται οι χαμηλότερες βαθμίδες ΔΕΠ.
 4. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων  οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις (για θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα ή Εργαστήρια.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα για επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης.
 2. ΕπιστολήΑποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από τον φορέα υποδοχής. Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο (δεκτά και με ψηφιακές υπογραφές) από α) τον/την υποψήφιο/α, β) τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 5. Αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, στην περίπτωση οργανωμένου προγράμματος (Staff training week).

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ), που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Η μετακίνηση θα πρέπει να υλοποιηθεί έως 30Ιουνίου 2023.
 4. Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

 

 

 

Συνιστάται η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, καθώς και η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος  (σχετ. σύνδεσμος: https://eurep.auth.gr/el/staff/training/guide2021-2023 ) τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση σας, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη επιχορήγησης σας.